THÔNG BÁO Về kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học Năm học 2018-2019

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Đông Á ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHĐA ngày 11/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á;

 

THÔNG BÁO
Về kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học

Năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Đông Á ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHĐA ngày 11/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo kỹ thuật viên tin học chuyên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHĐA ngày 28/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á;

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa/ Phòng/ Trung tâm và sinh viên (SV) kế hoạch thi đánh giá chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ và tin học năm học 2018 – 2019, như sau:

1. Kế hoạch tổ chức

TT

Đợt thi

Thời gian

(từ … đến…)

Nội dung công việc và đơn vị thực hiện

1

Đợt 1

24/09 – 04/10

- SV làm thủ tục đăng ký (theo mẫu trên website SV hoặc tại Trường) tại Phòng QLĐT&CTSV và mua Phiếu dự thi tại Phòng Kế toán (Phòng 201), cụ thể:

 + Tiếng Anh: SV thi lần 1 và thi lại phải có đơn đăng ký dự thi

 + Tin học: SV thi lần 1 dự thi theo danh sách lớp (không phải đăng ký); SV thi lại phải có đơn đăng ký dự thi.

Đợt 2

08/10 – 03/11

Đợt 3

12/11 – 16/02

Đợt 4

25/02 – 20/04

Đợt 5

29/04 – 08/06

2

Đợt 1

06/10 – 07/10

SV dự thi theo lịch của Trung tâm Khảo thí

(danh sách và lịch chi xem tại Website: http://sinhvien.donga.edu.vn/).

Đợt 2

05/11 – 11/11

Đợt 3

18/02 – 24/02

Đợt 4

22/04 – 28/04

Đợt 5

10/06 – 16/06

3

Đợt 1

15/10 – 20/10

- Phòng QLĐT&CTSV tập hợp kết quả thi và xử lý điểm.

- Phòng QLĐT&CTSV trình ký Quyết định và lập danh sách SV đủ điều kiện công nhận đạt CĐR và SV chưa đạt CĐR.

Đợt 2

26/11 – 30/11

Đợt 3

11/03 – 16/03

Đợt 4

13/05 – 18/05

Đợt 5

17/06 – 22/06

4

Đợt 1

22/10 – 27/10

Phòng QLĐT&CTSV công bố danh sách SV đạt CĐR ngoại ngữ và tin học trên website:

http://sinhvien.donga.edu.vn/tot-nghiep/thong-tin-thong-bao

mục “THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP”

Đợt 2

03/12 – 08/12

Đợt 3

18/03 – 23/03

Đợt 4

20/05 – 25/05

Đợt 5

24/06 – 26/06

5

Đợt 1

29/10 – 03/11

- Phòng QLĐT&CTSV cấp chứng nhận đạt CĐR ngoại ngữ và tin học.

- SV nhận chứng nhận đạt CĐR ngoại ngữ và tin học cùng đợt cấp Bằng tốt nghiệp, tại Phòng QLĐT&CTSV.

Đợt 2

10/12 – 15/12

Đợt 3

25/03 – 30/03

Đợt 4

27/05 – 31/05

Đợt 5

27/06 – 29/06

 

2. Đối tượng dự thi

Đợt thi

Đánh giá CĐR ngoại ngữ

(TOEIC và IELTS đối với NN Anh)

Đánh giá CĐR tin học

Đợt 1
(T9/18)

- SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: Đại học CQ (A1); Cao đẳng CQ (B1) các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 7/2018 trở về trước.

- SV thi lần 1: Khối Kỹ thuật, bậc Đại học CQ: Khóa 2014-2018 (A1)

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 7/2018 trở về trước.

Đợt 2
(T11/18)

- SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1_ Khối Kỹ thuật) và SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: Đại học CQ (A1); Cao đẳng CQ (B1) các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 9/2018 trở về trước.

- SV thi lần 1: Khối Sức khỏe và Dịch vụ, bậc Đại học LTCQ và LT VLVH: Khóa 2017-2019 (A2), Khóa 2016-2019 (A3, A4);

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 9/2018 trở về trước.

Đợt 3

(T02/19)

- SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 11/2018 trở về trước.

- SV thi lần 1: Khối Kỹ thuật & Quản trị, bậc Đại học LTCQ và LT VLVH: Khóa 2017-2019 (A2), Khóa 2016-2019 (A3, A4);

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 11/2018 trở về trước.

Đợt 4

(T04/19)

- SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2015-2019 (A1); Cao đẳng CQ: khóa 2016-2019 (B1) và SV các khóa nhập học năm 2016, 2017, 2018 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 2/2019 trở về trước.

- SV thi lần 1: Khối Quản trị, Dịch vụ và Sức khỏe, bậc Đại học CQ: Khóa 2015-2019 (A1); Cao đẳng CQ: Khóa 2016-2019 (B1)

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 2/2019 trở về trước.

Đợt 5

(T06/19)

- SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2016, 2017, 2018 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 4/2019 trở về trước.

- SV thi lần 1: Khối Kỹ thuật, bậc Đại học CQ: Khóa 2015-2019 (A1);

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 4/2019 trở về trước.