Bill Gross: Yếu tố quan trọng duy nhất để khởi nghiệp thành công