Kế hoạch trọng tâm năm 2011

TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện chính Người đồng thực hiện BP. phối hợp
  Tháng 1.2011        
1 SV hoàn chỉnh báo cáo TTTN nộp GVHD chấm. Tổ chức bảo vệ đề tài TTTN. Từ 1 - 15/1 GV hướng dẫn TTTN GV hướng dẫn TTTN BP Cơ sở VC
2 Lập kế hoạch giảng dạy và biên chế GV cho HK 2. Từ 3 - 15/1 Th. Thọ, Th. Phương   P. Đào tạo
3 Triển khai giai đoạn 1 đề tài NCKH Từ 3 - 31/1 Th. Thọ Nhóm NC  
4 Xây dựng CTĐT đại học theo mẫu 3* ngành XD DD và Cầu đường Từ 3 - 31/1 Th. Thọ Th. Phương  
5 Hoàn thành HSMH các môn còn thiếu, đưa lên trang web của trường. Từ 3 - 15/1 Th. Phương kiểm tra Tất cả GV  
6 Mời, ký hợp đồng GVTG và chuẩn bị CSVC dạy nghề XD. Từ 2 - 15/1 Cán bộ chuyên trách Th. Thọ TT. GDTX và DN Đông Á
  SV nghỉ Tết từ 24/01 - 13/02/2011
  Tháng 2.2011        
1 Tổ chức dạy nghề XD cho khóa 08CĐXD và Cầu đường, đợt 1 (142SV). Từ 14/2 - 14/3 Cán bộ chuyên trách GVTG TT. GDTX và DN Đông Á
2 Lập Hội đồng và tổ chức bảo vệ TN cho SV CĐLT 1,5 Từ 1 - 15/2 Th. Phương Tất cả GV BP CSVC,
3 Lập kế hoạch và phân công GVHD thực tập TN cho 08CĐ và 09TC. Từ 1 - 15/2 Th. Phương    
4 Triển khai tuyển sinh nội bộ theo kế hoạch của trường cho SV trước Tết. Từ 10 - 17/2 Th. Phương Tất cả GVCN  
5 Báo cáo sơ kết giai đoạn 1 đề tài NCKH. Từ 20 - 28/2 Th. Thọ Nhóm NC  
6 Chuẩn bị và phát giấy giới thiệu cho SV 08CĐ và 09TC đi liên hệ địa điểm TTTN. Từ 1 - 15/2 Th. Phương, Cô Thục GVHD TTTN  
  Tháng 3.2011        
1 Lập Hội đồng và tổ chức thi TN sơ cấp nghề XD cho 08 Cao đẳng (đợt 1). Từ 10 - 14/3 Cán bộ chuyên trách Th. Thọ TT. GDTX và DN Đông Á
2 Phân công GVHD và chia nhóm TTTN. GVHD nắm địa điểm thực tập của SV. Khoa gặp SV trước khi đi TTTN Từ 15 - 30/3 Th. Phương GVHD TTTN  
3 Tổ chức giao lưu giữa Doanh nghiệp và SV năm cuối cao đẳng. Từ 15 - 30/3 Th. Phương GV trong khoa  
4 Triển khai giai đoạn 2 đề tài NCKH Từ 1 - 30/3 Th. Thọ Nhóm NC  
5 Tổ chức thi dạy giỏi trong khoa để chọn GV thi ở trường. Từ 01 - 15/3 Th. Phương GV trong khoa BP QLGV
  Tháng 4.2011        
1 Triển khai hướng dẫn TTTN cho CĐ, TC Từ 4 - 30/4 GVHD TTTN    
2 Tiếp tục công tác NCKH giai đoạn 2. Tổ chức Hội nghị khoa học khoa mở rộng lần 1 báo cáo kết quả NC của 2 giai đoạn 1&2 Từ 1 - 30/4 Th. Thọ Nhóm NC  
3 Chuẩn bị và cấp Chứng chỉ nghề đợt 1. Từ 1 - 15/4 CB chuyên trách    
  Tháng 5.2011        
1 Tiếp tuc hướng dẫn TTTN cho CĐ và TC. Từ 1 - 30/5 GVHD TTTN    
2 Triển khai giai đoạn 3 đề tài NCKH. Từ 1 - 30/5 Th. Thọ Nhóm NC  
3 Tổ chức kiểm tra TTTN lần 1 Từ 15 - 30/5 Th. Phương GVHD TTTN  
5 GV dạy giỏi được khoa chọn tập luyện để tham gia thi dạy giỏi của trường Từ 1 - 30/5 GV được tuyển chọn    
  Tháng 6.2011        
1 Tiếp tuc hướng dẫn TTTN cho CĐ và TC. Từ 1 - 30/6 GVHD TTTN    
2 Tiếp tục giai đoạn 3 đề tài NCKH. Từ 1 - 30/6 Th. Thọ Nhóm ng/cứu  
3 Tổ chức kiểm tra TTTN lần 2 Từ 15 - 30/6 Th. Phương GVHD TTTN  
4 Chuẩn bị gửi thư về gia đình SV và tài liệu tuyển sinh nội bộ cho SV Từ 15 - 30/6 Cô Thục Tất cả GV  
5 Rà soát CTĐT và chuẩn bị kế hoạch giảng dạy HK 1 (2011 - 2012) Từ 15 - 30/6 Th. Thọ, Th. Phương Tất cả GV P. Đào tạo
6 Đề xuất thành lập Hội đồng và tổ chức thi cho GV đã hoàn thành tu nghiệp GD (Th. Phương). Từ 1 - 10/6 Th. Thọ   P. Đào tạo
7 Triển khai dạy nghề XD đợt 2 Từ 10 - 30/6 CB chuyên trách    
  Tháng 7.2011        
1 Chuẩn bị cho SV kết thúc TTTN Từ 1 - 10/7 GVHD TTTN    
2 GVHD thu, chỉnh sửa và chấm các báo cáo TTTN của SV Từ 10 - 15/7 GVHD TTTN    
3 Tổ chức cho SV bảo vệ chuyên đề TTTN. Từ 15 - 20/7 Th. Phương Tất cả GV BP CSVC
4 Tổ chức xét tốt nghiệp cho 08CĐ và 09TC Từ 20 - 30/7 Th. Phương P. Đào tạo  
5 Làm báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 theo hướng dẫn của BGH Từ 15 - 30/7 Th. Thọ, Th. Phương Tất cả GV  
6 Tổ chức thi TN sơ cấp nghề đợt 2 và triển khai dạy nghề đợt 3 Từ 10 - 30/7 Cán bộ chuyên trách Th. Thọ, Th. Phương TT. GDTX và DN Đông Á
7 Tiếp tục triển khai đề tài NCKH giai đoạn 3. Chuẩn bị báo cáo và tổ chức Hội nghị KH khoa mở rộng lần 2. Từ 15 - 30/7 Th. Thọ Nhóm NC  
8 Triển khai tuyển sinh nội bộ theo kế hoạch của trường cho SV trước nghỉ hè. Từ 15 - 30/7 Th. Phương P. Đào tạo  
9 Rà soát, kiểm tra Hồ sơ môn học chuẩn bị cho giảng dạy HK 1 (2011 - 2012) Từ 15 - 30/7 Th. Thọ, Th. Phương    
  Tháng 8.2011        
1 Tổ chức thi TN sơ cấp nghề đợt 3 và chuẩn bị cấp Chứng chỉ nghề cả 2 đợt. Từ 10 - 30/8 Cán bộ chuyên trách   TT. GDTX và DN Đông Á
2 Rà soát và phân công GVCN các lớp cũ Từ 15 - 30/8 Th. Phương    
3 Tham gia Ngày Hội việc làm và Lễ phát bằng TN Từ 15 - 30/8 Tất cả GV    
4 Tham gia tuần sinh hoạt đầu năm của GV: phân công GV chuẩn bị báo cáo ch.đề Từ 1 - 15/8 Th. Thọ, Th. Phương Tất cả GV  
5 Mời và ký hợp đồng GVTG dạy HK1 (2011 - 2012) Từ 1 - 15/8 Th. Phương Th. Thọ p. Đào tạo
6 Triển khai giai đoạn 4 đề tài NCKH về CDIO. Từ 1 - 30/8 Th. Thọ Nhóm NC  
7 Rà soát phân công GV giảng dạy HK1. Từ 1 - 15/8 Th. Phương Th. Thọ p. Đào tạo
  Tháng 9.2011        
1 Cử GVCN các lớp mới nhập học. Từ 1 - 30/9 Th. Phương   P. QLSV
2 Chuẩn bị kế hoạch và báo cáo tại các buổi sinh hoạt SV đầu khóa Từ 1 - 30/9 Th. Thọ, Th. Phương Tất cả GV P. QLSV
3 GVCN phụ trách các lớp mới gặp gở SV thực hiện các nội dung BGH hướng dẫn. Từ 1 - 30/9 Tất cả GVCN các lớp mới   P. QLSV
4 Phối hợp với p. QLSV chỉ định BCS các lớp khóa mới. Từ 1 - 30/9 Tất cả GVCN các lớp mới   P. QLSV
5 Chuẩn bị báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường về CDIO. Từ 15 - 30/9 Th. Thọ Nhóm NC P. NCKH
6 Tổ chức cho GV và SV đăng ký các đề tài NCKH cho năm học mới. Từ 1 - 30/9 Th. Phương Th. Thọ P. NCKH
  Tháng 10.2011        
1 Tham gia tổ chức các buổi học chính trị đầu khóa cho SV mới nhập học. Khoa tổ chức gặp gỡ SV khoa mới. Từ 1 - 10/10 Th. Thọ, Th. Phương Tất cả GV  
2 Lập kế hoạch thực tập TN và phân công GVHD cho 09CĐLT 1,5 Từ 1 - 30/10 Th. Phương Th. Thọ  
3 Cấp giấy giới thiệu cho SV 09CĐLT 1,5 đi liên hệ TTTN Từ 1 - 30/10 Cô Thục    
  Tháng 11.2011        
1 GVHD thực tập TN nắm danh sách địa điểm thực tập của SV 09CĐLT. Từ 1 - 5/11 GVHD TTTN    
2 GVHD đưa SV đến các địa điểm TTTN ở Đà Nẵng. SV bắt đầu TTTN. Từ 7 - 10/11 GVHD TTTN    
3 Lập kế hoạch và chuẩn bị cơ sở vật chất dạy nghề XD cho 09CĐ, 10TL và 11TC XD và Cầu đường, năm 2012. Từ 15 - 30/11 Cán bộ chuyên trách Th. Thọ TT. GDTX và DN Đông Á
4 Tổ chức giao lưu và thăm hỏi nhân Ngày 20.11 theo kế hoạch của trường. Từ 15 - 30/11 Th. Thọ, Th. Phương Tất cả GV  
5 Đề xuất thành lập Hội đồng và tổ chức thi cho GV đã hoàn thành tu nghiệp GD (Th. Chính). Từ 1 - 10/11 Th. Thọ   P. Đào tạo
6 Lập kế hoạch kiểm tra TTTN 09CĐLT 1,5 Từ 15 - 30/11 Th. Phương    
7 Các chủ trì đề tài NCKH triển khai ng/cứu Từ 1 - 30/11 Chủ trì đề tài    
  Tháng 12.2011        
1 Tổ chức kiểm tra và chuẩn bị kết thúc TTTN 09CĐLT 1,5 năm. Từ 1 - 30/12 Th. Thọ, Th. Phương Tất cả GV  
2 Rà soát CTĐT, lập kế hoạch giảng dạy và phân công GV giảng dạy HK 2 (2011 - 12) Từ 15 - 30/12 Th. Thọ, Th. Phương    
3 Kiểm tra tiến độ giảng dạy HK1 của GV Từ 15 - 30/12 Th. Thọ, Th. Phương    
4 Mời và ký hợp đồng GVTG dạy HK2 Từ 15 - 30/12 Th. Phương    

Ghi chú

 

  1. Trong bảng Kế hoạch này không nêu các công tác thường xuyên mà khoa phải thực hiện hàng tháng như: triển khai công tác giảng dạy, tổ chức đăng ký học lại, ra đề thi và tham gia coi thi cuối học kỳ, đưa thông tin và tài liệu học tập lên trang web, tổ chức dự giờ, làm thủ tục thanh toán cho GVTG, GVCN tổ chức sinh hoạt lớp, họp và dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp chuyên đề do Nhà trường tổ chức v.v...
  2. Trên đây là những công việc chủ yếu của năm 2011 mà khoa biết trước. Ngoài ra, trong năm 2011 chắc chắn sẽ còn nhiều công tác đột xuất khác mà khoa phải thực hiện theo yêu cầu của BGH.
  3. Tóm lại, trong năm 2011 khoa sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:
  • Hoàn thành soạn thảo CTĐT bậc đại học 2 ngành XDDD và Cầu đường theo hướng tiên tiến
  • Hoàn thành đề tài NCKH về CDIO để áp dụng vào điều chỉnh CTĐT cao đẳng, xây dựng chuẩn đầu ra và xây dựng CTĐT đại học. Đồng thời đề xuất phương pháp giảng dạy và học tập theo CDIO.
  • Tập trung công tác xây dựng và phát triển đội ngũ GVCH, chuẩn bị GV giảng dạy bậc đại học.
  • Tập trung chỉ đạo công tác GVCN hàng tháng để bảo đảm giảm hao hụt số lượng SV các lớp.
  • Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy năm học 2011 - 2012, nâng cao 1 bước chất lượng đào tạo bằng cách: thường xuyên dự giờ và cải tiến nội dung thực tập TN.