THÔNG BÁO CHO LỚP 09CDLTXD1A_NHÓM TTTN DO CÔ KHAI HƯỚNG DẪN

  1. Thường xuyên theo dõi trang web của khoa để nắm được thời gian và kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp.
  2. Làm slide bảo vệ từ 7-10 trang (như đã thông báo từ trước Tết âm lịch) giới thiệu về công trình thực tập, nội dung cũng như nhiệm vụ của báo cáo thực tập và đồ án tốt nghiệp (trình bày ngắn gọn, súc tích)