Thông báo về việc cập nhật tin bão số 6 (Nakri) và chuẩn bị ứng phó bão

Thông báo về việc cập nhật tin bão số 6 (Nakri) và chuẩn bị ứng phó bão