Thông báo: Về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN

Nhà trường thông báo cho SV bậc đại học, cao đẳng khóa nhập hóc 2018 và SV các khóa trước chưa học GDQP - AN