Thông báo “V/v Công tác quản lý, bàn giao điểm học phần”

Thông báo “V/v Công tác quản lý, bàn giao điểm học phần”