Thông báo V/v tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 1, năm 2020

Thông báo V/v tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 1, năm 2020