Xây dựng cầu đường

Học kỳ Mã học phần Tên học phần Học kỳ Mã học phần Tên học phần
Năm 1
HK 1 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin HK 2 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2005 Tư tưởng HCM PHIL2005 Tư tưởng HCM
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL1001 Phương pháp học đại học ENGL2002 Pronunciation 2
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản (STVB) ENGL3004 Communication 2
SKIL1004 KN truyền thông CIET2004 AutoCad
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT CIET2005 Cơ lý thuyết
ENGL2001 Pronunciation 1 CIET3006 Sức bền vật liệu
ENGL3003 Communication 1 CIET2007 Thuỷ lực - Thuỷ văn
GLAW1001 Pháp luật 1 CIET2009 Vật liệu Xây dựng
CIET1001 Nhập môn nghề nghiệp CIET1010 Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng
MATH3001 Toán cao cấp CIET3011 Địa cơ kỹ thuật
PHYS2002 Vật lý CIET1012 Thí nghiệm địa cơ
CIET2003 Vẽ kỹ thuật CIET2013 Trắc địa
  CIET1014 Thực tập trắc địa
HK hè PHYE1001 Giáo dục thể chất 1
  Giáo dục quốc phòng
Năm 2
HK 3 SKIL2004 KN truyền thông HK 4 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
ENGL3005 Communication 3 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
ENGL3006 Communication 4 ENGL3007 Communication 5
INFO2003 Chuẩn MOS (Excel) CIET3026 Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
CIET1002 Pháp luật chuyên ngành xây dựng CIET2052 Phần mềm thiết kế cầu đường
BUSM2018 Social marketing CIET1047 Đồ án thiết kế hình học đường ô tô
CIET3008 Cơ học kết cấu CIET1048 Đồ án thiết kế nền mặt đường
CIET2016 Kết cấu thép CIET4049 Thiết kế cầu
CIET2017 Nền móng CIET1050 Đồ án lập dự án công trình cầu
CIET1018 Đồ án nền móng CIET1051 Đồ án thiết kế cầu
CIET2019 Kết cấu BTCT CIET3015 Thực tập nghề 1
CIET1020 Đồ án kết cấu BTCT PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
CIET4046 Thiết kế đường  
PHYE1002 Giáo dục thể chất 2
Năm 3
HK 5 ENGL4008 English for TOEIC 1 HK 6 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin
ENGL4009 English for TOEIC 2 SKIL1006 KN tìm việc
ENGL4010 English for TOEIC 3 ENGL4011 English for TOEIC 4
CIET4054 Thi công đường ENGL3012 English for TOEIC 5
CIET1055 Đồ án thi công đường CIET4056 Thi công cầu
CIET4053 Thực tập nghề 2 CIET1057 Đồ án thi công cầu
  CIET1058 Thí nghiệm đường
CIET2059 Chuyên đề cầu đường
CIET2021 Môi trường XD & ATLĐ
CIET2022 Xử  lý nền đất yếu
CIET40060 Thực tập nghề 3
Năm 4
HK 7 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin HK 8 CIET7063 Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin  
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử ĐCSVN
SKIL1006 Kỹ năng tìm việc
CIET3023 Dự toán + PM dự toán
CIET2024 Quản lý Dự án
CIET1025 Phần mềm QLDA
CIET2061 Kiểm định và khai thác công trình cầu đường
CIET1062 Thí nghiệm kiểm định công trình cầu đường