Xây dựng cầu đường (Đại học)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hóa tổ chức 1
Phương pháp học đại học 1
Tin học đại cương 2
Ngoại ngữ 1 2
Vẽ kỹ thuật 2
Cơ lý thuyết 2
Nhập môn kỹ sư cầu đường 1
Kiến tập xây dựng 1
Học kỳ 2 Pháp luật đại cương 2
Toán Đại số 2
Toán Giải tích 3
KN giao tiếp thuyết trình 1
Tin học văn phòng 2
Ngoại ngữ 2 7
Cơ học kết cấu 3
Sức bền vật liệu 3
Vật liệu xây dựng 2
Thí nghiệm VLXD 1
Năm 2 Học kỳ 3 Toán chuyên ngành 2
Vật lý 3
Toán xác suất và thống kê 2
Phương pháp NCKH 1
Ngoại ngữ 3 7
Địa cơ kỹ thuật 3
Thí nghiệm địa cơ 2
Trắc địa 2
Thực tập trắc địa 1
Khảo sát - đo đạc bản đồ 1
Học kỳ 4 Ngoại ngữ 4 7
Autocad 2
Kết cấu BTCT 1 2
Đồ án BTCT 1 1
Thực tập chuyên ngành 3
Năm 3 Học kỳ 5 PM thiết kế cầu đường 2
Ngoại ngữ 5 7
Triển khai bản vẽ xây dựng 2
Thủy lực - thủy văn 3
Kết cấu thép 2
ATLĐ & Môi trường XD 2
Nền móng 2
Đồ án nền móng 1
Thí nghiệm BTCT 1
Xử lý nền đất yếu 2
Thí nghiệm đường 1
Học kỳ 6 PM dự toán 2
Ngoại ngữ 6 3
Anh văn chuyên ngành 2
Thiết kế đường ô tô 1 2
Thiết kế đường ô tô 2 2
Đồ án thiết kế đường ô tô 1 1
Đồ án thiết kế cầu BTCT 1
Thiết kế cầu bê tông cốt thép 2
Thiết kế cầu thép 2
Dự toán công trình XD 2
Thực tập nghề nghiệp 1 4
Năm 4 Học kỳ 7 Triết học 2
Đường lối cách mạng của ĐCS VN 2
Tư tưởng HCM 2
Maketing căn bản 2
Quản trị dự án DTXD cơ bản 2
Chuyên đề cầu 2
Thi công cầu bê tông cốt thép 2
Thi công đường 1 2
Đồ án thi công cầu BTCT 1
Đồ án thi công đường 1 1
Thi công cầu thép 2
Thi công đường 2 2
Đồ án thi công cầu thép 1
Đồ án thi công đường 2 1
Đường đô thị 2
Học kỳ 8 Thực tập nghề nghiệp 2 4
Đồ án TN 6