Xây dựng cầu đường (Đại học liên thông)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Quản lý công việc 1
Toán xác suất và thống kê 2
English 3 4
Sức bền vật liệu 2 2
Cơ học kết cấu 2 2
Thi công cầu bê tông nâng cao 2
Đồ án thi công cầu BTCT 1
Thi công đường 1 nâng cao 2
Kết cấu thép 1 2
Học kỳ 2 PP NCKH 1
Toán chuyên ngành 2
Đồ án thiết kế đường ô tô 1 1
Thiết kế và thi công cống 2
Thiết kế cầu thép 2
Đồ án thiết kế cầu thép 1
Thiết kế đường ô tô 2 2
Thi công đường 2 2
Thi công cầu thép 2
Môi trường xây dựng 2
Chuyên đề: Xử lý nền đất yếu 2
Xói lở công trình cầu đường 2
Thí nghiệm đường 1
Triển khai bản vẽ xây dựng 2
English 4 4
Năm 2 Học kỳ 3 Đường đô thị 2
Chuyên đề cầu 1
Quản trị dự án đầu tư xây dựng cơ bản(3) 2
Khai thác công trình cầu đường 2
Đồ án thi công cầu thép 1
Đồ án thi công đường 2 1
Thực tập Nghề nghiệp lần 3 (TTTN) (3 tháng)( 4
Đồ án TN 6