Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Đại học)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hóa tổ chức 1
Phương pháp học đại học 1
Tin học đại cương 2
Ngoại ngữ 1 8
Vẽ kỹ thuật 2
Cơ lý thuyết 2
Nhập môn kỹ sư xd 1
Kiến tập xây dựng 1
Học kỳ 2 Pháp luật đại cương 2
Toán Đại số 2
Toán Giải tích 3
Toán xác suất và thống kê 2
KN giao tiếp thuyết trình 1
Tin học văn phòng 2
Ngoại ngữ 2 7
Thủy lực - cấp thoát nước 3
Sức bền vật liệu 3
Năm 2 Học kỳ 3 Toán chuyên ngành 2
Vật lý 1, 2 3
Phương pháp NCKH 1
Ngoại ngữ 3 7
Địa cơ kỹ thuật 3
Thí nghiệm địa cơ 2
Cơ học kết cấu 3
Kiến trúc DD 2
Đồ án kiến trúc DD 1
Học kỳ 4 Ngoại ngữ 4 7
Autocad 2
Kết cấu BTCT 1 2
Đồ án BTCT 1 1
Trắc địa 2
Thực tập trắc địa 1
BT lớn: Khảo sát, đo đạc bản đồ hiện trạng 1
Thực tập chuyên ngành 3
Năm 3 Học kỳ 5 Tin học CN (PM tính toán KC) 2
Ngoại ngữ 5 7
Triển khai bản vẽ xây dựng 2
Vật liệu xây dựng 2
Thí nghiệm VLXD 1
Kết cấu BTCT 2 3
Đồ án BTCT 2 1
Thí nghiệm BTCT 1
Nền móng 3
Đồ án nền móng 1
Nhà nhiều tầng 2
Học kỳ 6 Ngoại ngữ 6 3
Anh văn chuyên ngành 2
Máy xây dựng 2
Kỹ thuật thi công 1 3
ĐA Kỹ thuật thi công 1
Tổ chức thi công 2
Đồ án tổ chức thi công 1
Kết cấu thép 1 2
Thực tập nghề nghiệp 2 2
Năm 4 Học kỳ 7 Triết học 2
Đường lối cách mạng của ĐCS VN 2
Tư tưởng HCM 2
Tin học CN (PM dự toán) 2
Marketing căn bản 2
Thực hành lập HSDT 1
Kỹ thuật thi công 2 2
Đồ án KTTC 2 1
ATLĐ & Môi trường trong xây dựng 2
Đồ án Kết cấu thép 1
Kết cấu thép 2 2
Kiến trúc CN 2
Quản trị dự án DTXD cơ bản 2
Dự toán công trình XD 2
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp 2
Đồ án TN 10
Tin học CN (Revit) 2