49 Chức danh công việc trong lĩnh vực xây dựng bằng Tiếng Anh

49 Chức danh công việc trong lĩnh vực xây dựng bằng Tiếng Anh

 • People on site: Người ở công trường  
 • Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công
 • Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị
 • Owner /’ounə/: Chủ nhà, Chủ đầu tư
 • Contracting officer: Viên chức quản lý hợp đồng
 • Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện chủ đầu tư
 • Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức quản lý hợp đồng
 • Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn  
 • Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát
 • Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường trú
 • Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát
 • Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình  
 • Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao động và môi trường.
 • Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo chất lượng
 • Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường
 • Chief of construction group: đội trưởng
 • Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng  
 • Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu
 • Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ :  Kỹ sư xây dựng
 • Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng dân dụng
 • Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện
 • Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước
 • Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước
 • Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí  
 • Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa
 • Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất
 • Surveyor /sə:’veiə/:  Trắc đạt viên, khảo sát viên
 • Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán viên
 • Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phát thảo
 • Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân
 • Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho
 • Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ
 • Worker /’wə:kə/: Công nhân
 • Mate /meit/: Thợ phụ
 • Apprentice /ə’prentis/: Người học việc  
 • Laborer: Lao động phổ thông
 • Skilled workman: Thợ lành nghề
 • Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ
 • Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )
 • Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa  
 • Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất
 • Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện
 • Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước
 • Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thép )
 • Welder /weld/: Thợ hàn
 • Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo
 • Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu
 • Main contractor: Nhà thầu chính
 • Sub-contractor: Nhà thầu phụ