64 từ vựng tiếng Anh chủ đề vật liệu và công cụ xây dựng

64 từ vựng tiếng Anh chủ đề vật liệu và công cụ xây dựng

alloy /ˈælɔɪ/: hợp kim

architect /ˈɑːrkɪtekt/: kiến trúc sư

aluminium /ˌæljəˈmɪniəm/: nhôm

bracing /ˈbreɪsɪŋ/: giằng gió

brass /bræs/: đồng thau

cement /sɪˈment/: xi măng

brick /brɪk/: gạch

bulldozer /ˈbʊldoʊzər/: xe ủi

blueprint /ˈbluːprɪnt/: bản vẽ

brick layer /brɪk ler/: thợ hồ

bronze /brɑːnz/: đồng thiếc

clay kleɪ/: đất sét

concrete /ˈkɑːŋkriːt/: bê tông

copper /ˈkɑːpər/: đồng đỏ

construction worker /kənˈstrʌkʃn ˈwɜːrkər/: công nhân xây dựng

crane /kreɪn/: cần cẩu

carpenter /ˈkɑːrpəntər/: thợ mộc

crowbar /ˈkroʊbɑːr/: xà beng

drill /drɪl/: máy khoan

dump truck /ˈdʌmp trʌk/: xe chở cát

forklift truck /ˌfɔːrklɪft ˈtrʌk/: xe nâng

glass /ɡlæs/: thủy tinh

gold /ɡoʊld/: vàng

gravel /ˈɡrævl/: sỏi

grindstone /ˈɡraɪndstoʊn/: đá mài

hammer /ˈhæmər/: cái búa

hard hat /ˈhɑːrd hæt/: nón bảo hộ

hoe /hoʊ/: cuốc

iron /ˈaɪərn/: sắt

jack hammer /dʒæk hæmər/: máy khoan bê tông

led /led/: chì

magnesium /mæɡˈniːziəm/: ma-giê

marble /ˈmɑːrbl/: đá hoa

mercury /ˈmɜːrkjəri/: thủy ngân

metal /ˈmetl/: kim loại

mud /mʌd/: bùn

nail /neɪl/: đinh

plaster /ˈplæstər/: thạch cao

plastic /ˈplæstɪk/: nhựa

platinum /ˈplætɪnəm/: bạch kim

rake /reɪk/: cái cào

sand /sænd/: cát

saw /sɔː/: cái cưa

silver /ˈsɪlvər/: bạc

slate /sleɪt/: đá phiến

soil /sɔɪl/: đất

screwdriver /ˈskruːdraɪvər/: tua vít

saw /sɔː/: cái cưa

steamroller /ˈstiːmroʊlər/: xe lu

scaffolding /ˈskæfəldɪŋ/: giàn giáo

steel /stiːl/: thép

stone /stoʊn/: cục đá

tin /tɪn/: thiếc

traffic cone /ˈtræfɪk koʊn/: cọc tiêu giao thông

trough /trɔːf/: cái máng

uranium /juˈreɪniəm/: urani

wire /ˈwaɪər/: dây điện

walkie-talkie /ˌwɔːki ˈtɔːki/: bộ đàm

wood /wʊd/: gỗ

welder /ˈweldər/: thợ hàn

wheelbarrow /ˈwiːlbæroʊ/: xe cút cít

zinc /zɪŋk/: kẽm