Chúc mừng top 5 Đạt điểm Toàn khóa cao nhất khóa học khoa Kỹ Thuật Xây dựng

Chúc mừng top 5 Đạt điểm Toàn khóa cao nhất khóa học khoa Kỹ Thuật Xây dựng