Hội thoại tiến độ trong công trình xây dựng - Song ngữ

CONSTRUCTION PROGRESS

 

Mr.Peck : We will have a weekly meeting every Tuesday morning at the contractor’s site office, starting at 9 a.m. Do you have any objection ?

Mr. Do : Oh, no.Tuesday morning will be OK.

Mr. Ha : Among other things, we will check work progress to adjust the work program for the coming week.

Mr.Peck : At least two days before the weekly meeting, you have to submit to us any problem to be discussed beyond routine works on site.

Mr.Ha : For daily works, you will submit a daily report at 9 a.m. the following day. Regarding reports forms, please work with me. I have with me all the necessary forms.

Mr. Ba : OK, Mr,Ha. I will work with you right after the meeting, if you allow me to do so, to be guided to make reports.

Mr.Ha : You’re welcome, Mr. Ba

Mr. Peck : OK, thank you very much for Today.

 

TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Ông Peck : Chúng ta sẽ họp hàng tuần mỗi sáng thứ ba tại văn phòng công trường của nhà thầu, bắt đầu từ 9 giờ. Ông có ý kiến gì khác không ?

Ông Do : Ồ không, OK sáng thứ ba.

Ông Hà : Ngoài các việc khác, chúng ta sẽ kiểm tra tiến độ để điều chỉnh tiến độ thi công.

Ông Do : Chúng tôi sẽ lập báo cáo hàng tuần vào các ngày cuối tuần và một tiến độ hàng tuần cho tuần tới.

Ông Peck : Ít nhất 2 ngày trước buổi họp hàng tuần, các ông phải nạp cho chúng tôi bất cứ vấn  đề

gì phải thảo luận ngoài công việc bình thường ở công trình.

Ông Hà : Đối với công việc hàng ngày, các ông sẽ nạp 1 báo cáo hàng ngày lúc 9h sáng hôm sau. Về các mẫu báo cáo, xin làm việc với tôi. Tôi có các mẫu cần có.

Ông Ba : OK, thưa ông Hà. Tôi sẽ làm việc với ông ngay sau buổi họp này nếu ông cho phép, để được hướng dẫn về việc lập báo cáo.

Ông Hà : Rất vui lòng, thưa ông Ba.

 Ông Peck : OK, cám ơn ông về hôm nay.