Nghiên cứu tính năng cơ học của bê tông cát khi sử dụng tro bay thay thế một phần xi măng đóng vai trò chất kết dính

NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG CƠ HỌC CỦA BÊ TÔNG CÁT

KHI SỬ DỤNG TRO BAY THAY THẾ MỘT PHẦN XI MĂNG ĐÓNG VAI TRÒ CHẤT KẾT DÍNH

STUDY ON MACHANICAL PERFORMANCE OF SAND CONCRETE

USING FLY AS PARTIAL REPLACEMENT OF CEMENT BINDER

ThS. Nguyễn Tấn Khoa

Trường Đại Học Đông Á

TÓM TẮT

Cát đụn mịn và tro bay (TB) nhà máy nhiệt điện là những loại vật liệu có nhiều tiềm năng để sử dụng trong chế tạo bê tông cát. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến cường độ chịu nén, cường độ ép chẻ của bê tông cát khi tỷ lệ tro bay thay thế 20, 30, 40, 50% chất kết dính (CKD). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng tỷ lệ TB, tính công tác của bê tông cát được cải thiện tuy nhiên cường độ chịu nén của bê tông ở 7, 14, 28 ngày càng giảm còn cường độ ép chẻ xấp xỉ với bê tông đối chứng (ĐC) ở 28 ngày tuổi. Tỷ số cường độ nén và cường độ ép chẻ của Bê tông cát sử dụng TB lớn hơn so với bê tông thông thường.  

Từ khóa: bê tông cát, tro bay, cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo

ABSTRACT

The fine sands and the fly ash are potential materials that can beused in production of fine-grained concrete that provides many practical benefits. This paper presents the results of the research of fly ash effect on compressive strength, spliting tensile strength and chloride diffusion of fine-grained concrete when the ratio of fly ash was replaced 20, 30, 40, 50% of binder. The results show that when increasing fly ash ratio, the workability of fine-grained concrete is improved but the compressive strength of concrete at 7, 14, 28 decreases with respect to ordinary concrete and the splitting tensile strength higher than ordinary concrete. The ratio of compressive strength and splitting tensile strength of fly ash fine-grained concrete is higher than ordinary concrete. Chloride diffusion of fly ash sand concrete is decreased when increasing ratio of fly ash but not significant.

Key words: sand concrete, fly ash, compressive strength, spliting tensile strength.

 Link bài báo

- Khoa KT Xây dựng -