Vinh danh sinh viên: Lương Công Thiên, sinh viên có điểm số bảo vệ đồ án cao nhất

Vinh danh sinh viên: Lương Công Thiên, sinh viên có điểm số bảo vệ đồ án cao nhất