Xây dựng cầu đường

TT Mã học phần Tên học phần Mô tả học phần
1 PHIL3001 Triết học Mac - Lênin

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

2 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac - Lênin

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

3 PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

4 PHIL2004 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

5 PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục đích môn học: học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời là cơ sở lý luận trực tiếp trong việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay. Học phần này giúp SV hiểu được một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về bối cảnh lịch sử - xã hội, cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH;…. Trên cơ sở đó góp phần giúp SV hình thành lập trường khoa học và cách mạng, kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

6 SKIL2001 Phương pháp học đại học

Mục đích môn học: học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hoạt động học tập và phương pháp học tập ở đại học. SV nắm vững đặc điểm của hoạt động nhận thức, áp dụng vào bản thân để nâng cao chất lượng học tập; có kỹ năng cơ bản của hoạt động học tập như tìm tài liệu và đọc tích cực, ghi chú và sắp xếp ghi chú, lên kế hoạch và quản lý thời gian. SV áp dụng thành thạo các kỹ năng và kiến thức trên vào hoạt động học tập tại đại học cũng như trong cuộc sống và công việc sau này.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

7 SKIL1002 Kỹ năng giải quyết vấn đề

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng chủ yếu như: quy trình và một số kỹ năng giải quyết vấn đề; thông tin cơ sở hỗ trợ quyết định quản trị; quy trình ra quyết định, các phương pháp và một số mô hình, kỹ thuật ra quyết định trong doanh nghiệp.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

8 SKIL2003 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về giao tiếp như: khái niệm, chức năng, phân loại, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp; nguyên tắc, phương tiện và phong cách giao tiếp; các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Mặt khác, giúp SV hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội nói chung và hoạt động nghề nghiệp nói riêng.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

9 SKIL1004 Kỹ năng soạn thảo văn bản

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng cần thiết về văn bản, công tác soạn thảo văn bản (như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo và thể thức văn bản quản lý nhà nước….) để đảm nhận nhiệm vụ soạn thảo văn bản trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sau khi hoàn thành khoá học.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

10 SKIL2005 Kỹ năng viết và truyền thông

Mục đích môn học: học phần cung cấp những kiến thức căn bản cho SV về kỹ năng truyền thông. SV sau khi học môn này có khả năng quay và dựng phim, chụp ảnh đúng quy cách và sáng tạo content marketing một cách hiệu quả.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

11 SKIL2007 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mục đích môn học: học phần cung cấp cho SV những kiến thức về các khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học; SV được thực hành các bước tiến hành nghiên cứu khoa học; cách thức lựa chọn đề tài; cách soạn đề cương chi tiết; cách viết từng phần của đề tài; cách lập kế hoạch nghiên cứu; cách tìm tài liệu và xử lý thông tin thu thập được. SV áp dụng thành thạo các kỹ năng và kiến thức trên vào hoạt động học tập tại đại học cũng như trong cuộc sống và công việc sau này.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

12 SKIL1008 Kỹ năng tìm việc

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản như: giới thiệu qui trình tìm việc và phỏng vấn việc làm; đánh giá năng lực bản thân và xác định nghề nghiệp tương lai lâu dài; các bước chuẩn bị trong quá trình tìm việc và tham gia phỏng vấn; kỹ năng soạn thảo đơn xin việc và trả lời phỏng vấn.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

13 INFO2001 Tin học văn phòng

Mục đích môn học: học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, một số ứng dụng CNTT, an toàn thông tin khi làm việc với máy tính, một số vấn đề liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT, nguyên tắc sử dụng máy tính đúng cách và an toàn, thao tác với hệ điều hành, sử dụng những phần mềm tiện ích, tìm kiếm dữ liệu trên internet, trình duyệt web, thư điện tử, quy cách, thể thức trình bày văn bản, soạn thảo định dạng văn bản, nhập liệu tính toán, thiết lập trình chiếu, lọc trích xuất dữ liệu và in ấn.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

14 INFO2003 Chuẩn MOS Excel

Mục đích môn học: cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách tổ chức dữ liệu, định dạng bảng tính, sử dụng các hàm cơ bản, các thao tác trên cơ sở dữ liệu, tạo đồ thị và in ấn được thực hiện một cách logic đúng theo chuẩn MOS.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

15 ENGL6013 Communication 1 (A1)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

16 ENGL6014 Communication 2 (A2)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

17 ENGL5015 Communication 3 (B1.1)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

18 ENGL5016 Communication 4 (B1.2)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

19 CIET3027 Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

20 CHIN5001 Tiếng Trung A1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

21 CHIN5002 Tiếng Trung A2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

22 CHIN6003 Tiếng Trung B1.1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

23 CHIN6004 Tiếng Trung B1.2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

24 CHIN3005 Luyện thi HSK

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

25 KORE5001 Tiếng Hàn tổng hợp 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

26 KORE5002 Tiếng Hàn tổng hợp 2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

27 KORE5003 Tiếng Hàn tổng hợp 3

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

28 KORE5004 Tiếng Hàn tổng hợp 4

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

29 KORE5005 Tiếng Hàn giao tiếp nâng cao 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

30 JAPA5001 Tiếng Nhật tổng hợp 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

31 JAPA5002 Tiếng Nhật tổng hợp 2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

32 JAPA5003 Tiếng Nhật tổng hợp 3

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

33 JAPA5004 Tiếng Nhật tổng hợp 4

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

34 JAPA5005 Tiếng Nhật tổng hợp 5

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

35 GLAW1001 Pháp luật đại cương

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

36 MATH3001 Toán cao cấp

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

37 PHYS2001 Vật lý

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

38 CIET2001 Vẽ kỹ thuật và Autocad

Mục đích môn học:

 • Thực hiện thành thạo các lệnh vẽ cơ bản trong autocad
 • Thực hiện thành thạo trình tự các bước tạo bản vẽ xây dựng
 • Sử dụng các lệnh vẽ và ghi kích thước để thể hiện ý tưởng bằng hình vẽ 2D
 • Sử dụng các lệnh vẽ và ghi kích thước để thể hiện ý tưởng bằng hình vẽ 3D
 • Quản lý bản vẽ theo lớp, màu và đường nét
 • In bản vẽ theo đúng Tiêu chuẩn về bản vẽ

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

39 CIET2002 Sức bền vật liệu 1

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá được trạng thái làm việc của cấu kiện theo vật liệu
 • Thiết lập và giải các bài toán cấu kiện chịu nén đúng tâm, uốn phẳng trong kết cấu xây dựng
 • Ứng dụng được kiến thức phần cấu kiện chịu kéo nén đúng tâm và uốn phẳng để giải quyết một số vấn đề trong thực tế

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

40 CIET1004 Pháp luật chuyên ngành xây dựng

Mục đích môn học:

 • Hiểu và giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hoạt động xây dựng
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật xây dựng tại nơi làm việc
 • Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi liên quan đến hoạt động xây dựng
 • Tuyên truyền, tư vấn cho người khác trong việc tuân thủ pháp luật nói chung, pháp luật về xây dựng nói riêng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

41 CIET2005 Vẽ kỹ thuật xây dựng

Mục đích môn học:

 • Trình bày một bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
 • Vẽ được hình chiếu trục đo, hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu bằng, chiếu cạnh
 • Phân biệt được các ký hiệu trên bản vẽ kỹ thuật
 • Giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ kỹ thuật

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

42 CIET2006 Cơ lý thuyết

Mục đích môn học:

 • Tinh toán các lực xuất hiện trong các dạng kết cấu dưới tác dụng của hệ ngoại lực
 • Xác định điều kiện cân bằng và cách thiết lập chúng đối với các dạng kết cấu khác nhau để tìm ra được lời giải
 • Tính toán vận tốc, gia tốc, quỹ đạo của chất điểm cũng như vật rắn khi tham gia các loại chuyển động khác

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

43 CIET2007 Sức bền vật liệu 2 (xây dựng)

Mục đích môn học:

 • Vẽ được biểu đồ nội lực của các cấu kiện
 • Tính ứng suất và chuyển vị của cấu kiện chịu nén đúng tâm, chịu tải trọng động, chịu xoắn
 • Xác định ứng suất chính, phương chính, trạng thái ứng suất của một điểm
 • Tính các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

44 CIET3008 Cơ học kết cấu

Mục đích môn học:

 • Phân tích và chuyển đổi được từ sơ đồ thực sang sơ đồ tính
 • Phân tich nguyên nhân gây ra nội lực và chuyển vị
 • Tính toán được nội lực trong hệ tĩnh định chịu tải trọng bất động, hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động, hệ siêu tĩnh
 • Tính toán được chuyển vị theo phương pháp nhân biểu đồ Veresagin, theo phương pháp lực, theo phương pháp chuyển vị

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

45 CIET1003 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mục đích môn học:

 • Hiểu các yêu cầu kỹ năng, thái độ, kiến thức đối với các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp
 • Hiểu được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
 • Hiểu yêu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp đối với sinh viên.
 • Lập kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong từng kỳ đối với bản thân

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

46 CIET2009 Thuỷ lực - thuỷ văn

Mục đích môn học:

 • Vận dụng các phương pháp cơ bản về thu thập, đo đạc các yếu tố lượng mưa, khí tượng thuỷ văn, lưu lượng và mực nước tính toán vào công trình xây dựng.
 • Tính toán khẩu độ thoát nước công trình cầu, cống
 • Tính cao độ nền đường và các công trình giao thông khác theo các tần suất lũ
 • Phân tích và đánh giá khả năng xói của công trình

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

47 CIET2010 Vật liệu xây dựng

Mục đích môn học:

 • Tính toán được các thông số thể hiện tính chất cơ lý hóa của các loại vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng...theo Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng
 • Đánh giá khả năng sử dụng của vật liệu
 • Phân tích ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng của các công nghệ chế tạo các loại vật liệu: gốm xây dựng, đá xây dựng, xi măng, bê tông xi măng
 • Thiết kế cấp phối bê tông xi măng theo cường độ của của BT
 • Phân tích & điều chỉnh thành phần vật liệu theo hiện trường

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

48 CIET1011 Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Mục đích môn học:

 • Sử dụng được các loại máy móc thí nghiệm
 • Thí nghiệm các tính chất cơ lý hóa của các loại vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, bê tông….đúng Tiêu chuẩn Thí nghiệm VLXD
 • Đánh giá khả năng sử dụng của vật liệu sau khi thí nghiệm
 • Lập báo cáo các nội dung thực hiện trong đợt Thí nghiệm
 • Đọc được các bảng kết quả thí nghiệm tại các phòng Lab

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

49 CIET3012 Địa cơ kỹ thuật

Mục đích môn học:

 • Phân tích ưu, nhược và phạm vi sử dụng của các phương pháp khảo sát địa chất công trình cho các loại xây dựng như: Xây dựng công nghiệp dân dụng, cầu đường, thủy lợi, công trình ngầm…
 • Tính toán được các thông số thể hiện tính chất cơ lý của các loại đất, đá
 • Đọc được bản vẽ trắc dọc địa chất
 • Phân biệt được các loại đất đá dùng làm nền, làm vật liệu cho các công trình xây dựng
 • Đánh giá được khả năng chịu lực của các loại đất đá khi xây dựng các công trình
 • Tính toán độ lún ổn định, độ lún theo thời gian & áp lực đất lên tường chắn và công trình ngầm

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

50 CIET1013 Thí nghiệm địa cơ

Mục đích môn học:

 • Sử dụng được các thiết bị thí nghiệm cơ học đất và địa chất
 • Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của các loại đất đá theo tiêu chuẩn
 • Đánh giá được khả năng chịu lực của các loại đất đá thí nghiệm
 • Vẽ được trắc dọc địa chất
 • Đọc được báo cáo Khảo sát địa chất
 • Lập báo cáo Thí nghiệm địa cơ

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

51 CIET2014 Trắc địa

Mục đích môn học:

 • Đọc được bản đồ, bình đồ
 • Sử dụng các bài toán trắc địa điển hình trong tính toán trắc địa để xác định vị trí điểm trên mặt đất
 • Phân tích, đánh giá độ chính xác đo đạc mặt đất

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

52 CIET1015 Thực tập trắc địa

Mục đích môn học:

 • Sử dụng các loại máy trắc địa : Kinh vĩ, toàn đạc, thuỷ bình, sào gương
 • Định vị tim tuyến
 • Đo trắc ngang
 • Đo bình đồ
 • Lập các mốc đường chuyền
 • Phân tích và xử lý các số liệu khảo sát để bình sai độ chính xác của kết quả đo
 • Lập bản vẽ bình đồ, trắc dọc, trắc ngang
 • Lập được Hồ sơ Khảo sát địa hình

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

53 CIET3016 Thực tập NVCM 1

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá khả năng sử dụng của đất đá, vật liệu xây dựng
 • Đo vẽ địa hình tuyến, cầu đi qua
 • Lập hồ sơ khảo sát địa hình

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

54 CIET2017 Kết cấu thép

Mục đích môn học:

 • Đánh giá được khả năng sử dụng của vật liệu thép dùng trong xây dựng qua các thông số thể hiện tính chất cơ lý
 • Phân tích ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng của các loại liên kết: hàn, buloong, đinh tán
 • Thiết kế, kiểm toán khả năng chịu lực các liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn hiện hành

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

55 CIET3018 Nền móng

Mục đích môn học:

 • Phân tích địa chất để đưa ra giải pháp kết cấu nền móng cho công trình
 • Thiết kế cấu tạo nền móng của các công trình xây dựng đúng theo tiêu chuẩn
 • Tính toán móng nông trên nền thiện nhiên
 • Tính toán móng cọc

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

56 CIET1019 Đồ án nền móng

Mục đích môn học:

 • Vận dụng các kiến thức để thiết kế nền móng công trình với các số liệu cho trước (Sơ đồ móng, địa chất, tải trọng)
 • Tính toán, lập bản vẽ và bóc tách khối lượng thiết kế móng nông trên nền thiện nhiên
 • Tính toán, lập bản vẽ và bóc tách khối lượng móng cọc

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

57 CIET3020 Kết cấu bê tông cốt thép

Mục đích môn học:

 • Phân tích đặc điểm làm việc của các cấu kiện dưới tác động của tải trọng
 • Phân tích ưu điểm, nhược điểm và phạm vi sử dụng các phương pháp tính kết cấu bê tông cốt thép
 • Thiết kế được cấu tạo của các cấu kiện: dầm, sàn theo đúng Tiêu chuẩn
 • Kiểm toán khả năng chịu lực của các cấu kiện theo các trạng thái giới hạn

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

58 CIET2021 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

Mục đích môn học:

 • Chọn cấu tạo của các cấu kiện
 • Kiểm toán khả năng chịu lực của các cấu kiện : dầm, sàn
 • Lập bản vẽ bố trí chung, chi tiết cốt thép của cấu kiện
 • Bóc tách khối lượng bê tông và cốt thép
 • Viết thuyết minh thể hiện quá trình tính toán

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

59 CIET4048 Thiết kế đường

Mục đích môn học:

 • Xác định được các yếu tố kỹ thuật của tuyến dựa vào cấp đường
 • Tính toán các yếu tố kỹ thuật của tuyến
 • Vạch được tuyến đường thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật theo đúng Tiêu chuẩn thiết kế
 • Tính toán được các công trình trên đường (cống, tường chắn)
 • Phân tích ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng các loại kết cấu áo đường
 • Tính toán và kiểm toán kết cấu áo đường cứng và áo đường mềm

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

60 CIET1049 Đồ án thiết kế hình học đường ôto

Mục đích môn học:

 • Vạch được tuyến đường mới thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật trong các trường hợp địa hình khác nhau, bao gồm địa hình đồng bằng đồi, địa hình núi
 • Thiết kế trắc ngang đại diện, cắt ngang chi tiết
 • Tính toán khối lượng đào đắp
 • Thiết kế công trình trên đường (cống, tường chắn,…)

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

61 CIET1050 Đồ án thiết kế nền mặt đường

Mục đích môn học:

 • Tính toán kết cấu áo đường cứng
 • Tính toán kết cấu áo đường mềm
 • Tính toán các giải pháp ổn định nền đường
 • Lập bản vẽ kết cấu áo đường, các biện pháp ổn định nền đường

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

62 CIET4051 Thiết kế cầu

Mục đích môn học:

 • Phân tích ưu nhược điểm của từng loại kết cấu cầu
 • Chọn cấu tạo cho kết cấu thượng bộ và hạ bộ
 • Tính toán, kiểm toán kết cấu bản mặt cầu
 • Tính toán, kiểm toán kết cấu dầm cầu
 • Tính toán, kiểm toán kết cấu mố, trụ cầu
 • Tính toán khối lượng các cấu kiện

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

63 CIET1052 Đồ án dự án công trình cầu

Mục đích môn học:

 • Lập bản vẽ 02 phương án sơ bộ vượt sông (cầu BTCT, cầu thép)
 • Chọn sơ bộ kích thước dầm, mố, trụ
 • Tính khối lượng từng phương án
 • Tính sơ bộ giá thành các phương án
 • Phân tính, đánh giá và chọn phương án tối ưu

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

64 CIET1053 Đồ án thiết kế cầu

Mục đích môn học:

 • Tính toán nội lực của dầm cầu
 • Kiểm toán khả năng chịu lực của dầm cầu
 • Tính toán nội lực của bản mặt cầu
 • Kiểm toán khả năng chịu lực của bản mặt cầu
 • Lập bản vẽ bố trí cốt thép đầm cầu, bản mặt cầu

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

65 CIET2054 Phần mềm thiết kế cầu đường

Mục đích môn học:

 • Thiết kế được bình đồ, trắc dọc, trắc ngang
 • Tính toán khối lượng nền đường và mặt đường
 • Tính toán được nội lực xuất hiện trong các cấu kiện
 • Tính toán sơ bộ vật liệu của cấu kiện

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

66 CIET2055 Qui hoạch giao thông đô thị

Mục đích môn học:

 • Tìm hiểu các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng trong xây dựng hiện hành
 • Thiết kế kết cấu các loại móng
 • Thiết kế kết cấu các loại sàn có sườn, không sườn, panen...
 • Thiết kế kết cấu các loại mái
 • Thiết kế kết cấu các loại hệ chịu lực chính cho công trình: khung, vách, lõi...

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

67 CIET3022 Dự toán và phần mềm dự toán

Mục đích môn học:

 • Tính toán hao phí nhân công, vật liệu và máy móc
 • Tính toán các chi phí liên quan đến công tác xây lắp, tư vấn, bảo hành, dự phòng,…và tổng mức đầu tư theo nghị định thông tư liên quan tới việc lập dự toán
 • Sử dụng phần mềm thành thạo để làm hồ sơ dự toán

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

68 CIET4056 Thực tập NVCM 2

Mục đích môn học:

 • Lập được nhiệm vụ Thiết kế
 • Thực tập lập bản vẽ đường, cầu, nền móng, cống
 • Thực tập tính kết cấu các cấu kiện
 • Thực tập bóc tách khối lượng
 • Lập được báo cáo nêu rõ qui trình thiết kế, những điều rút ra từ đợt thực tập

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

69 CIET2023 Môi trường xây dựng và an toàn lao động

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá mối liên hệ giữa các ngành với môi trường, đặc biệt là ngành xây dựng
 • Đánh giá các nguồn và các chất gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng
 • Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường trong các dự án xây dựng
 • Phân tích và đưa các biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trường

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

70 CIET2024 Xử lý nền đất yếu

Mục đích môn học:

 • Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bổ sung thành phần hạt
 • Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp tăng độ chặt của đất nền
 • Xử lý nền đất yếu bằng các phương pháp hóa học, vật lý
 • Phân tích địa chất, tải trọng đưa ra giải pháp xử lý
 • Tính toán các biện pháp xử lý nền đất yếu

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

71 CIET4057 Thi công đường

Mục đích môn học:

 • Chọn các loại máy thi công nền đường và mặt đường phù hợp với điều kiện thực tế và Tiêu chuẩn
 • Phân tích được trình tự thi công tổng thể (chỉ đạo) và thi công chi tiết nền mặt đường, công trình trên đường
 • Tính toán được khối lượng từng công tác thi công nền mặt đường và công trình trên đường
 • Lập các biện pháp tổ chức thi công nền đường và mặt đường
 • Tính toán và kiểm tra độ an toàn của các biện pháp thi công
 • Phân tích ưu nhược điểm của các biện pháp thi công
 • Tổng hợp và đánh giá tiến độ thi công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

72 CIET1058 Đồ án thi công đường

Mục đích môn học:

 • Xác định trình tự thi công nền đường, hệ thống thoát nước, mặt đường
 • Tính toán và kiểm toán độ an toàn biện pháp thi công nền đường, hệ thống thoát nước, mặt đường
 • Điều phối khối lượng đào & đắp nền đường làm cơ sở cho việc tổng hợp khối lượng công tác cũng như biện pháp thi công
 • Tính toán khối lượng thi công nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước
 • Thành lập tiến độ thi công nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước dọc

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

73 CIET4059 Thi công cầu

Mục đích môn học:

 • Xác định trình tự thi công trụ cầu, mố cầu, dầm cầu
 • Tính toán khả năng chịu lực của các biện pháp thi công
 • Tính toán khối lượng thi công, nhu cầu nhân công, vật tư, tài chính
 • Tính toán tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, thiết bị trên công trường
 • Lập tiến độ thi công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

74 CIET1060 Đồ án thi công cầu

Mục đích môn học:

 • Phân tích địa hình, thuỷ văn để đưa ra các giải pháp thi công cho kết cấu thượng bộ, kết cấu hạ bộ
 • Kiểm toán khả năng chịu lực của các biện pháp thi công
 • Bóc tách khối lượng thi công
 • Lập tiến độ thi công kết cấu thượng bộ, kết cấu hạ bộ

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

75 CIET1061 Thí nghiệm đường

Mục đích môn học:

 • Vận hành các thiết bị thí nghiệm đường
 • Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường, đá dăm, bê tông nhựa theo Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu nền đường và mặt đường
 • Thí nghiệm hiện trường đánh giá chất lượng mặt đường

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

76 CIET2062 Chuyên đề cầu đường

Mục đích môn học:

 • Cập nhật các công nghệ mới trên thế giới trong lĩnh vực cầu đường
 • Phân tích và đánh giá các phương pháp thi công kết cấu nhịp cầu liên tục BTCT, nhịp cầu dây văng và cầu treo
 • Phân tích được các đặc tính kỹ thuật và công nghệ thi công của các kết cấu phức tạp: cầu treo, cầu vòm, cầu liên tục, đường cao tốc,...
 • Tính toán được các tham số đặc trưng của các phương pháp thi công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

77 CIET2063 Khai thác và kiểm định công trình cầu đường

Mục đích môn học:

 • Phân tích được nguyên nhân gây hư hỏng các công trình cầu đường
 • Đưa ra cách thức tiến hành kiểm tra khả năng chịu lực của các công trình cầu đường
 • Đưa ra các giải pháp công nghệ mới trong sữa chữa

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

78 CIET40064 Thực tập NVCM 3

Mục đích môn học:

 • Lập biện pháp tổ chức thi công các hạng mục
 • Lập được các biên bản nghiệm thu
 • Sử dụng các thiết bị máy trắc địa để triển khai bản vẽ ra thực tế
 • Tham gia lập hồ sơ thanh toán, quyết toán, hoàn công
 • Bóc tách khối lượng thi công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

79 CIET3025 Quản lý dự án

Mục đích môn học:

 • Phân cấp quản lý công trình xây dựng
 • Lập được Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • Lập được Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
 • Lập được đề cương Tư vấn giám sát
 • Phân tích đánh giá, so sánh và lựa chọn các dự án đầu tư xây dựng công trình

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

80 BUSM1043 Khởi nghiệp

Mục đích môn học: .

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

81 CIET1026 Đề án khởi nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mục đích môn học:

 • Tính toán thiết kế kết cấu các bộ phận kết cấu nhà DD - CN như Kết cấu dầm, sàn, cầu thang, khung và móng công trình)
 • Thiết kế biện pháp thi công phần ngầm, thân và hoàn thiện công trình DD - CN
 • Thiết kế tổ chức và quản lý thi công công trình DD - CN

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

82 CIET7065 Thực tập và đồ án tốt nghiệp

Mục đích môn học:

 • Thiết kế bản mặt cầu, dầm
 • Thiết kế kết cấu áo đường
 • Thiết kế biện pháp Thi công trụ, mố, dầm

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

83 PHYE1001 Giáo dục thể chất 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

84 PHYE1002 Giáo dục thể chất 2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

85 PHYE1003 Giáo dục thể chất 3

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)