Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Đại học liên thông)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Quản lý công việc 1
Toán xác suất và thống kê. 2
Sức bền vật liệu 2 2
Kiến trúc CN 2
Kết cấu BTCT 2 2
ĐA bê tông 2 1
Triển khai bản vẽ xây dựng 2
Qui hoạch đô thị 2
English 3 4
Học kỳ 2 PP NCKH 1
Toán chuyên ngành 2
Thủy lực cơ sở 2
Cơ học kết cấu 2 2
Kỹ thuật thi công 2 3
Bê tông dự ứng lực 2
Môi trường xây dựng 2
Kết cấu thép 2 2
Quản trị dự án đầu tư XDCB 2
Cấp thoát nước 2
Công trình trên nền đất yếu 2
Đồ án kết cấu thép 2 1
Thực hành lập hồ sơ đấu thầu 1
Năm 2 Học kỳ 3 Tổ chức thi công 1
Đồ án tổ chức thi công 1
Nhà nhiều tầng 2
Kết cấu tháp trụ 2
Thực tập tốt nghiệp (TTTN) 4
Đồ án TN 6