Xây dựng dân dụng và công nghiệp

TT Mã học phần Tên học phần Mô tả học phần
1 PHIL3001 Triết học Mac - Lênin

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

2 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac - Lênin

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

3 PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

4 PHIL2004 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

5 PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục đích môn học: học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời là cơ sở lý luận trực tiếp trong việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay. Học phần này giúp SV hiểu được một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về bối cảnh lịch sử - xã hội, cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH;…. Trên cơ sở đó góp phần giúp SV hình thành lập trường khoa học và cách mạng, kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

6 SKIL2001 Phương pháp học đại học

Mục đích môn học: học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hoạt động học tập và phương pháp học tập ở đại học. SV nắm vững đặc điểm của hoạt động nhận thức, áp dụng vào bản thân để nâng cao chất lượng học tập; có kỹ năng cơ bản của hoạt động học tập như tìm tài liệu và đọc tích cực, ghi chú và sắp xếp ghi chú, lên kế hoạch và quản lý thời gian. SV áp dụng thành thạo các kỹ năng và kiến thức trên vào hoạt động học tập tại đại học cũng như trong cuộc sống và công việc sau này.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

7 SKIL1002 Kỹ năng giải quyết vấn đề

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng chủ yếu như: quy trình và một số kỹ năng giải quyết vấn đề; thông tin cơ sở hỗ trợ quyết định quản trị; quy trình ra quyết định, các phương pháp và một số mô hình, kỹ thuật ra quyết định trong doanh nghiệp.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

8 SKIL2003 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về giao tiếp như: khái niệm, chức năng, phân loại, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp; nguyên tắc, phương tiện và phong cách giao tiếp; các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Mặt khác, giúp SV hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội nói chung và hoạt động nghề nghiệp nói riêng.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

9 SKIL1004 Kỹ năng soạn thảo văn bản

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng cần thiết về văn bản, công tác soạn thảo văn bản (như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo và thể thức văn bản quản lý nhà nước….) để đảm nhận nhiệm vụ soạn thảo văn bản trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sau khi hoàn thành khoá học.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

10 SKIL2005 Kỹ năng viết và truyền thông

Mục đích môn học: học phần cung cấp những kiến thức căn bản cho SV về kỹ năng truyền thông. SV sau khi học môn này có khả năng quay và dựng phim, chụp ảnh đúng quy cách và sáng tạo content marketing một cách hiệu quả.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

11 SKIL2007 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mục đích môn học: học phần cung cấp cho SV những kiến thức về các khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học; SV được thực hành các bước tiến hành nghiên cứu khoa học; cách thức lựa chọn đề tài; cách soạn đề cương chi tiết; cách viết từng phần của đề tài; cách lập kế hoạch nghiên cứu; cách tìm tài liệu và xử lý thông tin thu thập được. SV áp dụng thành thạo các kỹ năng và kiến thức trên vào hoạt động học tập tại đại học cũng như trong cuộc sống và công việc sau này.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

12 SKIL1008 Kỹ năng tìm việc

Mục đích môn học: học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản như: giới thiệu qui trình tìm việc và phỏng vấn việc làm; đánh giá năng lực bản thân và xác định nghề nghiệp tương lai lâu dài; các bước chuẩn bị trong quá trình tìm việc và tham gia phỏng vấn; kỹ năng soạn thảo đơn xin việc và trả lời phỏng vấn.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

13 INFO2001 Tin học văn phòng

Mục đích môn học: học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, một số ứng dụng CNTT, an toàn thông tin khi làm việc với máy tính, một số vấn đề liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT, nguyên tắc sử dụng máy tính đúng cách và an toàn, thao tác với hệ điều hành, sử dụng những phần mềm tiện ích, tìm kiếm dữ liệu trên internet, trình duyệt web, thư điện tử, quy cách, thể thức trình bày văn bản, soạn thảo định dạng văn bản, nhập liệu tính toán, thiết lập trình chiếu, lọc trích xuất dữ liệu và in ấn.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

14 INFO2003 Chuẩn MOS Excel

Mục đích môn học: cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách tổ chức dữ liệu, định dạng bảng tính, sử dụng các hàm cơ bản, các thao tác trên cơ sở dữ liệu, tạo đồ thị và in ấn được thực hiện một cách logic đúng theo chuẩn MOS.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

15 ENGL6013 Communication 1 (A1)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

16 ENGL6014 Communication 2 (A2)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

17 ENGL5015 Communication 3 (B1.1)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

18 ENGL5016 Communication 4 (B1.2)

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

19 CIET3027 Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

20 CHIN5001 Tiếng Trung A1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

21 CHIN5002 Tiếng Trung A2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

22 CHIN6003 Tiếng Trung B1.1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

23 CHIN6004 Tiếng Trung B1.2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

24 CHIN3005 Luyện thi HSK

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

25 KORE5001 Tiếng Hàn tổng hợp 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

26 KORE5002 Tiếng Hàn tổng hợp 2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

27 KORE5003 Tiếng Hàn tổng hợp 3

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

28 KORE5004 Tiếng Hàn tổng hợp 4

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

29 KORE5005 Tiếng Hàn giao tiếp nâng cao 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

30 JAPA5001 Tiếng Nhật tổng hợp 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

31 JAPA5002 Tiếng Nhật tổng hợp 2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

32 JAPA5003 Tiếng Nhật tổng hợp 3

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

33 JAPA5004 Tiếng Nhật tổng hợp 4

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

34 JAPA5005 Tiếng Nhật tổng hợp 5

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

35 GLAW1001 Pháp luật đại cương

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

36 MATH3001 Toán cao cấp

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

37 PHYS2001 Vật lý

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

38 CIET2001 Vẽ kỹ thuật và Autocad

Mục đích môn học:

 • Thực hiện thành thạo các lệnh vẽ cơ bản trong autocad
 • Thực hiện thành thạo trình tự các bước tạo bản vẽ xây dựng
 • Sử dụng các lệnh vẽ và ghi kích thước để thể hiện ý tưởng bằng hình vẽ 2D
 • Sử dụng các lệnh vẽ và ghi kích thước để thể hiện ý tưởng bằng hình vẽ 3D
 • Quản lý bản vẽ theo lớp, màu và đường nét
 • In bản vẽ theo đúng Tiêu chuẩn về bản vẽ

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

39 CIET2002 Sức bền vật liệu 1

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá được trạng thái làm việc của cấu kiện theo vật liệu
 • Thiết lập và giải các bài toán cấu kiện chịu nén đúng tâm, uốn phẳng trong kết cấu xây dựng
 • Ứng dụng được kiến thức phần cấu kiện chịu kéo nén đúng tâm và uốn phẳng để giải quyết một số vấn đề trong thực tế

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

40 CIET1004 Pháp luật chuyên ngành xây dựng

Mục đích môn học: Hiểu được các nội dung cơ bản của luật xây dựng hiện hành.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

41 CIET2005 Vẽ kỹ thuật xây dựng

Mục đích môn học:

 • Trình bày một bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
 • Vẽ được hình chiếu trục đo, hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu bằng, chiếu cạnh
 • Phân biệt được các ký hiệu trên bản vẽ kỹ thuật
 • Giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ kỹ thuật
 • Biểu diễn được vật thể trong không gian

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

42 CIET2006 Cơ lý thuyết

Mục đích môn học:

 • Phân tích được các nguyên lý cơ học cơ bản để giải quyết các bài toán trong phần tĩnh học
 • Thiết lập điều kiện cân bằng đối với từng hệ kết cấu trong xây dựng.
 • Thiết lập và giải quyết điều kiện cân bằng để tìm ra được phản lực liên kết.
 • Ứng dụng các kiến thức cơ học lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế liên quan

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

43 CIET2007 Sức bền vật liệu 2 (xây dựng)

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá được trạng thái làm việc của cấu kiện theo vật liệu
 • Thiết lập và giải các bài toán cấu kiện chịu nén đúng tâm, uốn phẳng trong kết cấu xây dựng
 • Ứng dụng được kiến thức phần cấu kiện chịu kéo nén đúng tâm và uốn phẳng để giải quyết một số vấn đề trong thực tế

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

44 CIET3008 Cơ học kết cấu

Mục đích môn học:

 • Phân tích được cấu tạo hệ, phân biệt được hệ tĩnh định và hệ siêu tĩnh
 • Đưa được từ sơ đồ công trình về sơ đồ tính
 • Xác định nội lực để tính công trình thỏa mãn điều kiện không bị phá hoại dưới tác dụng của tải trọng
 • Tính công trình thỏa mãn về độ cứng, không bị biến dạng và chuyển vị vượt mức cho phép
 • Tính công trình thỏa mãn điều kiện về ổn định
 • Tính toán được chuyển vị của hệ thanh

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

45 CIET1003 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mục đích môn học:

 • Tổng quan về ngành xây dựng DD - CN và xu hướng phát triển ngành xây dựng DD - CN ở Việt Nam và trên thế giới
 • Tìm hiểu các loại công trình xây dựng DD - CN
 • Phân tích các đặc điểm nghề nghiệp, và trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm cũng như trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 • Giúp sinh viên có kế hoạch học tập, và định hướng nghề nghiệp

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

46 CIET2009 Thuỷ lực - thuỷ văn

Mục đích môn học:

 • Vận dụng các phương pháp cơ bản về thu thập, đo đạc các yếu tố lượng mưa, khí tượng thuỷ văn, lưu lượng và mực nước tính toán vào công trình xây dựng.
 • Tính toán khẩu độ thoát nước công trình cầu, cống
 • Tính cao độ nền đường và các công trình giao thông khác theo các tần suất lũ
 • Phân tích và đánh giá khả năng xói của công trình

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

47 CIET2010 Vật liệu xây dựng

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá được các tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng để chọn lựa các loại vật liệu xây dựng phù hợp
 • Phân tích và đánh giá được thành phần hạt hợp lý của cốt liệu lớn và nhỏ dùng cho bê tông xi măng
 • Tính được thành phần cấp phối cho bê tông xi măng và đánh giá được các tính chất chủ yếu của hổn hợp bê tông và bê tông.
 • Tính toán được thành phần cấp phối vữa xi măng và đánh giá được tính chất chủ yếu của hổn hợp vữa

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

48 CIET1011 Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Mục đích môn học:

 • Thực hiện các thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý của vật liệu và đánh giá được chất lượng của các loại vật liệu xây dựng
 • Thực hiện các thí nghiệp xác định thành phần hạt của cốt liệu và đánh giá được chất lượng đảm bảo dùng cho bê tông xi măng
 • Thực hiện các thí nghiệm xác định tính chất của hổn hợp bê tông, bê tông và đánh giá được chất lượng của hổn hợp bê tông và bê tông xi măng trong xây dựng
 • Thực hiện thí nghiệp xác định thành phần cấp phối vữa, xác định tính chất của hổn hợp vữa và đánh giá được chất lượng của vữa xây dựng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

49 CIET3012 Địa cơ kỹ thuật

Mục đích môn học:

 • Đánh giá đươc các tính chất của các loại đất đá thường được sử dụng nhiều trong xây dựng
 • Đánh giá được ảnh hưởng của nước dưới đất, quy luật vận động, trình tự tính toán các bài toán liên quan đến vận động nước dưới đất trong các công trình xây dựng
 • Phân tích được được bản chất sự ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa của các hoạt động địa chất hiện đại liên quan đến xây dựng công trình
 • Phân tích, đánh giá được kết quả thí nghiệm từ đó phân biệt được các loại đất đá dùng làm nền, làm vật liệu và làm môi trường cho các công trình xây dựng
 • Xác định độ lún ổn định, độ lún theo thời gian của nền móng công trình
 • Xác định áp lực đất lên tường chắn và công trình ngầm

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

50 CIET1013 Thí nghiệm địa cơ

Mục đích môn học:

 • Thực hiện được phương pháp, quy trình thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu, tính chất chủ yếu của đất xây dựng
 • Phân tích và đánh giá được các quy luật xẩy ra trong đất dưới tác dụng của các yếu tố bên trong và bên ngoài, từ đó có thể áp dụng được các nguyên lý cải tạo nền đất yếu

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

51 CIET2014 Trắc địa

Mục đích môn học:

 • Phân tích sự ảnh hưởng của hình dạng, kích thước trái đất đến các phương pháp định vị và biểu diễn bề mặt đất lên bản đồ
 • Thực hiện được các phương pháp đo đạc cơ bản, đo vẽ bản đồ địa hình, đo bố trí thi công và đo quan trắc biến dạng công trình
 • Thiết kế và biên tập được tờ bản đồ địa hình phục vụ công tác qui hoạch, thiết kế
 • Thiết kế và thành lập được lưới khống chế trắc địa đo vẽ bản đồ, lưới khống chế thi công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

52 CIET1015 Thực tập trắc địa

Mục đích môn học:

 • Xây dựng phương án lập bản đồ qui hoạch, lập lưới khống chế đo vẽ bản đồ qui hoạch khu dự án
 • Sử dụng được các loại máy trắc đạc như máy thủy bình, kinh vĩ và toàn đạc để đo, … để đo thành lập được tờ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn phục vụ cho công tácqui hoạch, thiết kế
 • Sử dụng các loại máy trắc đạc đo thành lập lưới khống chế thi công, đo định vị công trình và đo bố trí công trình phục vụ thi công
 • Lập báo cáo mô tả quá trình thực hiện và kết quả thực hiện

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

53 CIET3016 Thực tập NVCM 1

Mục đích môn học:

 • Tìm hiểu kết quả khảo sát mặt bằng vị trí để tổ chức thi công công trình
 • Tìm hiểu kết quả khảo sát địa chất công trình, có các nhận xét cần thiết
 • Nghiên cứu hồ sơ, bản đồ qui hoạch, lưới khống chế trắc địa đo vẽ bản đồ, lưới không chế trắc địa thi công thực tế ở doanh nghiệp
 • Tham gia đo thành lập lưới khống chế đo vẽ bản đồ địa hình, đo qui hoạch dự án. Đo vẽ đinh tuyến, mặt cắt dọc và và mặt cắt ngang các công trình dạng tuyến
 • Đo thành lập lưới khống chế thi công, đo bố trí công trình
 • Tìm hiểu và tham gia khoang thăm dò địa chất công trình tại doanh nghiệp, phân tích, đánh giá khả năng làm việc của đất nền
 • Tham gia làm thí nghiệm tại phòng và tại hiện trường, thu thập số liệu để phân tích, đánh giá chất lượng vật liệu và chất lượng công trình

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

54 CIET3028 Kiến trúc dân dụng

Mục đích môn học:

 • Nhận định rõ được thiết kế kiến trúc công trình dân dụng
 • Phân tích các vấn đề cơ bản về cấu tạo các bộ phận của công trình kiến trúc dân dụng
 • Phân tích các vấn đề cơ bản để sử dụng, vận dụng trong hoạt động nghề nghiệp thiết kế công trình kiến trúc dân dụng
 • Phân tích và áp dụng được trình tự của quá trình thiết kế kiến trúc các đồ án kiến trúc trong thực tế

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

55 CIET1029 Đồ án kiến trúc dân dụng

Mục đích môn học:

 • Phân tích, đánh giá được các yêu cầu công năng của thể loại công trình/dự án nghiên cứu
 • Đánh giá được các yêu cầu kỹ thuật về việc xây dựng công trình/dự án
 • Hoàn thiện tư duy thẩm mỹ, phương pháp sáng tác kiến trúc

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

56 CIET2030 Kiến trúc công nghiệp

Mục đích môn học:

 • Nhận định rõ được thiết kế kiến trúc công trình công nghệp
 • Phân tích các vấn đề cơ bản về cấu tạo các bộ phận của công trình kiến trúc công nghiệp
 • Phân tích các vấn đề cơ bản để sử dụng, vận dụng trong hoạt động nghề nghiệp thiết kế công trình kiến trúc công nghệp
 • Xây dựng được những yếu tố tạo thành một công trình kiến trúc: Môi trường - quy hoạch, chức năng - tiện nghi, kỹ thuật - vật liệu, chi tiết cấu tạo các bộ phận hình thức - thẩm mỹ kiến trúc
 • Phân tích các nguyên lý thiết kế quy hoạch và công trình công nghiệp vào việc thiết kế và tính toán quy hoạch KCN, XNCN và thiết kế công trình công nghiệp

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

57 CIET2017 Kết cấu thép

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá khả năng làm việc của vật liệu thép dùng trong xây dựng
 • Phân tích đánh giá được được quá trình làm việc của các loại liên kết hàn, bulông, đinh tán
 • Phân tích được quá trình làm việc của các cấu kiện cơ bản của công trình như giàn thép
 • Tính toán, thiết kế các cấu kiện cơ bản như giàn thép
 • Lựa chọn phương án tính toán hợp lý về mặt kỹ thuật và kinh tế về kết cấu thép
 • Cập nhật tiêu chuẩn thiết kế hiện hành về kết cấu thép và các tiêu chuẩn liên quan trong tính toán, thiết kế công trình kết cấu thép

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

58 CIET3018 Nền móng

Mục đích môn học:

 • Đọc và phân tích được các bản vẽ thiết kế các loại móng công trình
 • Lựa chọn phương án thiết kế móng theo điều kiện đất nền và tải trọng công trình
 • Tính toán thiết kế móng nông cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Tính toán thiết kế móng cọc cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

59 CIET1019 Đồ án nền móng

Mục đích môn học:

 • Phân tích tính chất cơ lý và khả năng làm việc của nền móng công trình
 • Tính toán thiết kế móng nông trên nền thiện nhiên
 • Tính toán thiết kế móng cọc đài thấp
 • Lập bản vẽ kết cấu móng nông và móng cọc đài thấp

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

60 CIET3020 Kết cấu bê tông cốt thép

Mục đích môn học:

 • Phân tích được đặc điểm làm việc của kết cấu BTCT phụ thuộc các tính chất cơ lý của vật liệu
 • Thực hiện được các nguyên lý tính toán các kết cấu BTCT cơ bản
 • Tính toán các cấu kiện cơ bản: cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo theo trạng thái giới hạn thứ nhất
 • Tính toán và cấu tạo kết cấu sàn phẳng bằng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

61 CIET2021 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

Mục đích môn học:

 • Xác đinh sơ đồ tính (sơ đồ đàn hồi) và nhịp tính toán
 • Xác định tải trọng tác dụng lên kết cấu gồm: tĩnh tải và hoạt tải, tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán
 • Xác định nội lực và tổ hợp nội lực
 • Tính toán cốt thép: cốt dọc, cốt ngang (cốt đai, cốt xiên)
 • Bố trí cốt thép cho kết cấu sàn bê tông cốt thếp

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

62 CIET2031 Phần mềm thiết kế kết cấu

Mục đích môn học:

 • Xây dựng được mô hình tính toán kết cấu xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp
 • Gán tải trọng, tiết diện vào mô hình tính toán và khai báo được các trường hợp tải trọng
 • Tổ hợp được tải trọng trong tính toán kết cấu
 • Xuất được nội lực và lấy nội lực để tính toán thép bố trí cho kết cấu

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

63 CIET2032 Kết cấu nhà bê tông cốt thép

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá được đặc điểm làm việc và các tính chất cơ lý của vật liệu
 • Ứng dụng được các nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu nhà BTCT
 • Tính toán các cấu kiện cơ bản: cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo theo trạng thái giới hạn thứ nhất
 • Tính toán được kết cấu sàn phẳng bằng BTCT, kết cấu khung BTCT

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

64 CIET1033 Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép

Mục đích môn học:

 • Xác đinh sơ đồ tính
 • Xác định tải trọng tác dụng lên kết cấu gồm: tĩnh tải và hoạt tải, tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán
 • Xác định nội lực và tổ hợp tải trọng
 • Tính toán cốt thép: cốt dọc, cốt ngang (cốt đai, cốt xiên)
 • Bố trí bản vẽ thiết kế và thi công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

65 CIET2034 Kết cấu nhà thép

Mục đích môn học:

 • Phân tích được cấu tạo các bộ phận kết cấu nhà công nghiệp một tầng có cầu trục
 • Xác định được các loại tải trọng tác dụng lên khung ngang
 • Sử dựng được phương pháp tính toán và tổ hợp để lựa chọn nội lực nguy hiểm nhất
 • Thiết kế hệ kết cấu mái, thiết kế cột khung, thiết kế và bố trí các chi tiết liên kết dầm, cột và hệ giằng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

66 CIET1035 Đồ án kết cấu nhà thép

Mục đích môn học:

 • Phân tích cấu tạo khung nhà công nghiệp bằng thép với các chi tiết liên kết cột, dầm, dàn vì kèo, hệ giằng
 • Xác định các loại tải trọng tác dụng lên khung ngang nhà bao gồm tĩnh tải, hoạt tải mái, hoạt tải do cầu trục, hoạt tải do gió
 • Tính toán hệ khung nhà công nghiệp bao gồm thiết kế cột trên, cột dưới, thiết kế dầm mái, thiết kế dàn vì kèo mái, thiết kế các chi tiết liên kết dầm gối lên cột, vai cột, chân cột, bố trí hệ giằng dọc khung

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

67 CIET2036 Kết cấu nhà nhiều tầng

Mục đích môn học:

 • Vận dụng được nguyên lý cấu tạo, thiết kế nhà cao tầng
 • Tính toán tải trọng tác dụng lên công trình
 • Tính toán nội lực tác dụng lên công trình
 • Thiết kế kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng: cột, vách, lõi, dầm
 • Kiểm tra ổn định tổng thể nhà cao tầng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

68 CIET3022 Dự toán và phần mềm dự toán

Mục đích môn học:

 • Phân tích được các bước tiến hành tính tiên lượng
 • Tính được tiên lượng của các công tác xây lắp, đơn vị tính, quy cách
 • Sử dựng được nội dung của định mức dự toán xây dựng cơ bản, cách tra và các thành phần hao phí trong định mức
 • Sử dụng được định mức để tính nhu cầu vật liệu nhân công và máy thi công phục vụ cho việc lập đơn giá và kế hoạch tổ chức thi công
 • Phân tích được các chi phí liên quan tới việc lập dự toán
 • Sử dụng được các loại đơn giá hiện hành và các loại nghị định thông tư liên quan tới việc lập dự toán

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

69 CIET4037 Thực tập NVCM 2

Mục đích môn học:

 • Tìm hiểu các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng trong xây dựng hiện hành
 • Thiết kế kết cấu các loại móng
 • Thiết kế kết cấu các loại sàn có sườn, không sườn, panen...
 • Thiết kế kết cấu các loại mái
 • Thiết kế kết cấu các loại hệ chịu lực chính cho công trình: khung, vách, lõi...

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

70 CIET2023 Môi trường xây dựng và an toàn lao động

Mục đích môn học:

 • Phân tích mối liên hệ giữa các ngành với môi trường, đặc biệt là ngành xây dựng
 • Phân tích các thành phần, cấu trúc của môi trường và các vấn đề xẩy ra đối với môi trường hiện nay
 • Xác định được các nguồn và các chất gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng
 • Đánh giá được tầm quan trọng của môi trường sống và các vấn đề môi trường đang được quan tâm hiện nay
 • Phân tích mối liên hệ của các vấn đề môi trường trong chuyên ngành xây dựng
 • Phân tích, đánh giá được vai trò của con người trong vấn đề bảo vệ môi trường sống hiện nay nói chung và trong quá trình thi công xây dựng nói riêng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

71 CIET2024 Xử lý nền đất yếu

Mục đích môn học:

 • Phân tích và đánh giá được nền đất yếu và các vấn đề chung xây dựng công trình trên nền đất yếu
 • Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bổ sung thành phần hạt
 • Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp tăng độ chặt của đất nền
 • Xử lý nền đất yếu bằng các phương pháp hóa học, vật lý, xử lý nền đất yếu bằng các biện pháp kết cấu công trình và móng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

72 CIET2038 Cấp thoát nước

Mục đích môn học:

 • Lựa chọn được tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và tính toán được lưu lượng nước cấp, lưu lượng nước thải cho hệ thống cấp thoát nước bên ngoài và bên trong công
 • Vạch tuyến được mạng lưới cấp thoát nước trên bản đồ qui hoạch khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và công trường xây dựng
 • Vạch tuyến được sơ đồ trên mặt bằng và thiết lập được sơ đồ không gian hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình
 • Tính toán thủy lực mạng lưới cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

73 CIET2039 Triển khai bản vẽ xây dựng

Mục đích môn học:

 • Triển khai được bản vẽ kết cấu móng và thống kê thép móng
 • Triển khai được bản vẽ kết cấu dầm và thống kê thép dầm
 • Triển khai được bản vẽ kết cấu cầu thang và thống kê thép cầu thang
 • Triển khai được bản vẽ kết cấu sàn và thống kê thép sàn

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

74 CIET3040 Kỹ thuật thi công 1

Mục đích môn học:

 • Nghiên cứu bản vẽ và tính toán khối lượng công tác thi công phần ngầm, phần thân, hoàn thiện công trình (khối lượng công tác đất, công tác bê tông cốt thép, công tác xây trác hoàn thiện)
 • Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm công trình liên - quan đến công tác đất như: biện pháp ép đóng cừ, hạ mực nước ngầm, đào đất hố móng, đắp đất
 • Lập biện pháp kỹ thuật thi công coppha, cốt thép, bê tông cho các kết cấu công trình xây dựng dân dụng
 • Lập biện pháp thi công hoàn thiện công trình như công tác xây, trác, ốp, lát
 • Phân tích, đánh giá các tính năng và ưu nhược điểm của các loại máy thi công xây dựng
 • Lựa chọn được loại máy thi công phù hợp với các công tác thi công tương ứng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

75 CIET1041 Đồ án kỹ thuật thi công

Mục đích môn học:

 • Chọn được biện pháp thi công đào hố móng công trình dấn dụng và công nghiệp
 • Tính toán được khối lượng đất đào, đắp và san bằng
 • Thiết kế được biện pháp thi công phần ngầm công trình liên quan đến công tác đất như: biện pháp ép đóng cừ, hạ mực nước ngầm, đào đất hố móng, đắp đất
 • Tính toán được khối lượng của từng công tác thi công bê tông cốt thép như: công tác coppha, công tác cốt thép, công tác bê tông
 • Thiết kế được biện pháp kỹ thuật thi công coppha, cốt thép, bê tông cho các hạng mục công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

76 CIET2042 Kỹ thuật thi công 2

Mục đích môn học:

 • Nghiên cứu bản vẽ và tính toán khối lượng công tác thi công phần ngầm, phần thân, hoàn thiện công trình (khối lượng công tác đất, công tác bê tông cốt thép, công tác xây trác hoàn thiện)
 • Lập biện pháp kỹ thuật thi công móng nhà công nghiệp
 • Lập biện pháp thi công lắp ghép phần thân, mái nhà công nghiệp
 • Phân tích, đánh giá các tính năng và ưu nhược điểm của các loại máy thi công xây dựng
 • Lựa chọn được loại máy thi công phù hợp với các công tác thi công tương ứng

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

77 CIET2043 Bê tông dự ứng lực

Mục đích môn học:

 • Phân tích được ưu điểm, nhược điểm và phạm vi sử dụng các kết cấu bê tông dự ứng lực
 • Xác định được vật liệu tạo nên bê tông dự ứng lực, phương pháp thi công, momen thứ cấp, tải trọng cân bằng
 • Tính toán các tổn hao ứng suất
 • Vận dụng phương pháp đường hợp lực c-line để bố trí quỹ đạo cáp
 • Bố trí thép trong sàn bê tông dự ứng lực

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

78 CIET3044 Tổ chức thi công

Mục đích môn học:

 • Phân biệt được nhiệm vụ và các loại hồ sơ của thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
 • Tính toán lập được mô hình tiến độ thi công (sơ đồ ngang, mô hình tiến độ xiên, và mô hình tiến độ mạng lưới)
 • Lập được bảng danh mục công việc và tính toán khối lượng công tác
 • Chọn được biện pháp thi công và tính toán được hao phí lao động và ca máy
 • Lựa chọn chế độ ca làm việc và ấn định thời gian thực hiện công việc
 • Lập được biểu đồ tài nguyên như biểu đồ nhân lực, biểu đồ vật tư
 • Tính toán thiết kế được TMBXD và đánh giá được TMBXD

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

79 CIET1045 Đồ án tổ chức thi công

Mục đích môn học:

 • Lập danh mục công việc theo thời gian của công trình
 • Đọc, phân tích bản vẽ thiết kế, tính khối lượng công tác cho từng hạn mục công việc
 • Tra được định mức, tính hao phí, biên chế nhân công, ấn định thời gian thi công cho các hạn mục công trình
 • Sử dụng phần mềm lập tiến độ thi công
 • Lập biểu đồ nhân lực và đánh giá tính hợp lý của biểu đồ nhân lực
 • Tính toán lập biểu đồ cung ứng vật tư và lập tổng mặt bằng thi công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

80 CIET4046 Thực tập NVCM 3

Mục đích môn học:

 • Tìm hiểu và tham gia thiết kế biện pháp thi công công trình: Thi công cọc, cốp pha, tổng mặt bằng thi công, thi công đào đất, lập tiến độ thi công công trình theo yêu cầu kế hoạch
 • Tìm hiểu và tham gia thiết kế biện pháp an toàn lao động trong công trình
 • Tìm hiểu và tham gia các công tác thi công xây dựng công trình: Khởi công công trình, kỹ thuật và tổ chức thi công các phần ngầm, thô, hoàn thiện, lắp đặt thiết bị
 • Tìm hiểu và tham gia công tác nghiệm thu các công việc xây dựng: Các biên bản nghiệm thu từng phần việc và nghiệm thu giai đoạn và bàn giao
 • Tìm hiểu và tham gia công tác lưu trữ hồ sơ: Bản vẽ hoàn công

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

81 CIET3025 Quản lý dự án

Mục đích môn học:

 • Xây dựng được một dự án đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư
 • Quản lý được Dự án trong bối cảnh thay đổi của môi trường
 • Nắm được các phương pháp phân tích và quản lý dự án đầu tư
 • Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của Dự án

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

82 BUSM1043 Khởi nghiệp

Mục đích môn học: .

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

83 CIET1026 Đề án khởi nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mục đích môn học: .

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

84 CIET7047 Thực tập và đồ án tốt nghiệp

Mục đích môn học:

 • Tính toán thiết kế kết cấu các bộ phận kết cấu nhà DD - CN như Kết cấu dầm, sàn, cầu thang, khung và móng công trình)
 • Thiết kế biện pháp thi công phần ngầm, thân và hoàn thiện công trình DD - CN
 • Thiết kế tổ chức và quản lý thi công công trình DD - CN

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

85 PHYE1001 Giáo dục thể chất 1

Mục đích môn học: .

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

86 PHYE1002 Giáo dục thể chất 2

Mục đích môn học: .

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

87 PHYE1003 Giáo dục thể chất 3

Mục đích môn học: .

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)