Livestream hướng nghiệp Đại học Đông Á - nhóm ngành kỹ thuật