GIỚI THIỆU

 

Khoa KT Xây dựng trường Đại học Đông Á là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của trường, từ khi Đại học Đông Á còn là trường Trung cấp Công Kỹ Nghệ Đông Á rồi phát triển thành Cao đẳng CKN Đông Á và đến nay là trường Đại học Đông Á, một trong những trường đại học lớn ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Chức năng

Khoa có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên ngành học công nghệ kỹ thuật xây dựng; đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

Nhiệm vụ

1.  Đào tạo và giảng dạy

 • Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy;
 • Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa;
 • Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành xây dựng;
 • Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của nhà trường;
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành;
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;
 • Triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thêm thực tế và nắm được các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường, như: thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện hè, ...

2.  Nghiên cứu khoa học

 • Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ và các cơ quan nhà nước khác;
 • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa;
 • Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định của trường.

3.  Quản lý nguồn nhân lực

 • Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
 • Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ  và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Khoa;
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;
 • Quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa.