Bài báo: "Đánh giá ảnh hưởng của khoảng cách giữa các cọc đến ứng xử của nền đắp trên nền đất yếu có sử dụng cọc bê tông cốt thép kết hợp vải đại kỹ thuật"

 

Bài báo: "Nguyên cứu ảnh hưởng của khoảng cách gữa các cọc đến ứng xử của nền đắp trên nền đất yếu có sử dụng cọc BTCT kết hợp vải địa kỹ thuật" dã được đăng trên tạp chí ISSN Cầu đường Việt Nam

Ai có nhu cầu xin hệ tác giả: Lương Nguyễn Hoàng Phương

Email: phuonglnh@donga.edu.vn

Khoa Kỹ thuật Xây dựng