Cập nhật tin bão số 6 (Nakri) và chuẩn bị ứng phó bão