GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GVCB KHOA: TIẾN SĨ TRƯƠNG GIA TOẠI

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Ngành học: Kỹ thuật Xây dựng                          Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kiến trúc Tp.HCM           Năm tốt nghiệp: 2011                                                                      

  1. Sau Đại học:

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng            Năm cấp bằng: 2014  

Nơi đào tạo: Đại học Soongsil, Hàn Quốc        Năm tốt nghiệp: 2014 

Bằng Tiến sĩ/ Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng    

Nơi đào tạo: Đại học Soongsil, Hàn Quốc        Năm tốt nghiệp: 2020 

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Mechanical and fracture characteristics of carbon fiber reinforced polymer composites incorporating nanomaterials (Các đặc tính cơ học và dứt gãy của vật liệu tổng hợp polymer gia cố sợi carbon kết hợp vật liệu nano)           

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

03.2021 - 02.2023

Đại học quốc gia Seoul về khoa học và kỹ thuật (Seoul National University of Science and Technology hay SeoulTech)

Giáo sư nghiên cứu

10-2020 - 02.2021

Đại học Soongsil (Soongsil University)

Nghiên cứu sau Tiến sĩ

09.2020

Đại học Soongsil

Giảng viên

09.2014 - 02.2016

Đại học Kiến trúc Tp.HCM

Giảng viên

06.2011 - 08.2012

Đại học Kiến trúc Tp.HCM

Giảng viên

03.2011 - 05.2011

Công ty Xây dựng Khánh Phát

Kỹ sư kết cấu

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Development of seismic performance improvement of non-structural components in buildings

07.2020-02.2021

Nhà nước

Thành viên

2

Appropriate seismic retrofit technologies using FRM precast and plastering methods for old residential masonry building

05.2020-07.2020

Nhà nước

Thành viên

3

Development of technology to improve the ductile behaviors and fracture characteristics of FRP composites

07.2017-12.2019

Bộ

Thành viên

4

Development of the NSM-FRP and TRM-FRP methods with fire resistance for seismic retrofit of structures

08.2018-12.2018

Bộ

Thành viên

5

Development of high durability hybrid concrete mixed with micro steel fiber and latex to secure durable roadside for 5 years and demonstrate durability performance by KS standard

03.2018-07.2018

Bộ

Thành viên

6

Development of technology to improve the structural stability of small and existing buildings in response to earthquakes

03.2016-08.2016

Bộ

Thành viên

7

Shear strengthening of column footings

03.2016-08.2017

Bộ

Thành viên

8

Long-term behaviors of fiber reinforced concrete

01.2013-06.2014

Ngành

Thành viên

9

Shear reinforcing technology of slab-column connections using micro steel fibers

01.2013-06.2014

Ngành

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố: (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…).

2.1. Tạp chí quốc tế (SCIE)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Prediction of shear strength of RC deep beams using XGBoost regression with Bayesian optimization

2023

European Journal of Environmental and Civil Engineering

2

Implementation of boosting algorithms for prediction of punching shear strength of RC column footings

2022

Structures

3

Experimental investigation of the seismic performance of a base-isolated uninterruptible power supply (UPS) through shaking table tests

2022

Shock and Vibration

4

Column-to-beam flexural strength ratio for performance-based design of RC moment frames

2022

Journal of Building Engineering

5

Punching shear strength of interior concrete slab-column connections reinforced with FRP flexural and shear reinforcement

2022

Journal of Building Engineering

6

Assessment of punching shear strength of FRP-RC slab-column connections using machine learning algorithms

2022

Engineering Structures

7

Dynamic characteristics of combined isolation systems using rubber and wire isolators

2022

Nuclear Engineering and Technology

8

Buckling analysis of the porous sandwich functionally graded plates resting on Pasternak foundations by Navier solution combined with a new refined quasi-3D hyperbolic shear deformation theory

2022

Mechanics Based Design of Structures and Machines

9

Punching shear strength of RC column footings considering soil-footing friction

2022

Structures

10

Shear design for prestressed concrete beams based on compression zone failure mechanism

2021

Structures and Buildings

11

Investigations of direct shear characteristics of cementitious mortar reinforced by steel and nylon fibers

2021

European Journal of Environmental and Civil Engineering

12

Development of extreme gradient boosting model for prediction of punching shear resistance of r/c interior slabs

2021

European Journal of Environmental and Civil Engineering

13

Effect of short multi-walled carbon nanotubes on mode I fracture toughness of woven carbon fiber reinforced polymer composites

2020

Construction and Building Materials

14

Investigation on mode I fracture toughness of woven carbon fiber reinforced polymer composites incorporating nanomaterials

2020

Polymers

2.2. Tạp chí trong nước (Tại Hàn Quốc)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tensile and compressive creep behaviors of amorphous steel fiber-reinforced concrete

2013

Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute

2.3. Hội nghị quốc tế

TT

Tên công trình

Tên hội nghị

Nước tổ chức

Năm tổ chức

1

Shear strength of RC deep beam predicted by support vector regression

The 2022 Structures Congress (Structures22)

Hàn Quốc

2022

2

An experimental study on the dynamic shear properties of conjugated isolation systems

The 2021 International Conference on Earthquakes and Structures

Hàn Quốc

2021

3

Influence of coating on mechanical performance of lap-spliced carbon fiber-textile reinforced mortar (TRM)

Materials Science Forum

Singapore

2019

4

Experimental study for punching shear behavior of concrete flat plate slabs reinforced with amorphous steel fibers

International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences

Hàn Quốc

2014

2.4. Hội nghị trong nước (tại Hàn Quốc)

TT

Tên công trình

Tên hội nghị

Năm tổ chức

1

Shear strength prediction of RC deep beam using machine learning

The Korea Concrete Institute (KCI)

2022

2

Experimental studies on tensile properties of hybrid composites made from on- and off-axis carbon fibers and steel wire mesh

KCI

2019

3

A study on tensile properties of CFRP composites using carbon fiber after electroless copper plating

KCI

2018

4

Punching shear behavior of column footings without shear reinforcement

KCI

2017

5

Experimental study on punching shear strength of column footings with various longitudinal re-bars ratios

KCI

2016

6

An experimental study on permeability test method for pervious concrete

KCI

2014

7

Experimental study for drying shrinkage behavior of amorphous steel fiber-reinforced concrete

KCI

2014

8

Experimental investigation on flexural behavior of concrete reinforced with amorphous steel fibers

Korean Recycled Construction Resources (KRCR)

2014

9

Experimental study on drying shrinkage cracking of concrete slabs

KRCR

2014

10

Experimental study on punching shear strength of fiber-reinforced concrete

KRCR

2014

11

A study on cracking of amorphous steel fiber-reinforced concrete due to restrained shrinkage

KRCR

2013

2.5. Bằng sáng chế

TT

Tên sáng chế

Chủ bằng

Tên tác giả sáng chế

Nơi đăng ký

Ngày nộp

1

The spiral shear reinforcement unit with double rotations concrete

Kim Chang-Soo

Kim CS, Park Jae-Hyeon, Baek Seon-Woo, Im Ho, Jang Yu-Jin, Truong Gia Toai

Hàn Quốc

29.08.2022

3. Các hướng khoa học đã và đang tham gia nghiên cứu

- Bê tông cốt sợi (Fiber reinforced concrete)

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của cấu kiện bê tông cốt thép (BTCT) (Shear strength of reinforced concrete members)

- Ứng xử của cấu kiện BTCT dưới tác dụng của tải trọng động đất trước và sau khi gia cường (Seismic engineering and rehabilitations and experiments of reinforced concrete members before and after rehabilitation)

- Vật liệu composite vữa xi-măng tăng cường lớp vải lưới (Textile reinforced mortar)

- Vật liệu tổng hợp polymer gia cố sợi carbon (FRP composite materials)

- Ứng xử của cấu kiện không chịu lực dưới tác dụng của tại trọng động đất (Earthquake vulnerability of non-structural components)

- Ứng dụng phương pháp máy học để đánh giá kết cấu và vật liệu BTCT (Application of machine learning for reinforced concrete structures and materials)

- Kết cấu bê tông lắp ghép (Precast concrete)

- Ứng xử của cấu kiện BTCT dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao (Performance of reinforced concrete members under fire)  

4. Các hoạt động khoa học khác

Làm Reviewer (người phản biện khoa học) cho các tạp chí chuyên ngành:

- Journal of Building Engineering

- Case Studies in Construction Materials

- International Journal of Concrete Structures and Materials

- Materials

- Polymers

- Earthquakes and Structures, An International Journal (Techno press)

Xem chi tiết tại đây