Kế hoạch nộp chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sinh viên liên hệ giáo viên hướng dẫn sữa bài từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12

Thời gian bảo vệ sẽ thông báo sau