Kế hoạch nộp chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên các lớp:09CDLTXC1A,  09CDLTXD1A, 07CDTLXC1A, 07CDTLXD1A phải hoàn thành Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp

Nộp cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 12/01/2011.

Giáo viên hướng dẫn nộp bảng chấm điểm lần 1 đến hết ngày 16/01/2011.

Kế hoạch bảo vệ sẽ được thông báo cụ thể sau.