Kế hoạch triển khai học kỳ thực tập, đồ án tốt nghiệp khóa luận tốt nghiệp sinh viên chính quy bậc Đại học khóa 15, 16, 17

Ban giám hiệu thông báo các mốc thời gian và hướng dẫn triển khai thực hiện học kỳ thực tập, hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy bậc Đại học khóa 15A1 (2015-2019), 17A2 (2017-2019), 16A3 (2016-2019).

Download theo đường dẫn sau: /Portals/3/ke%20hoach%20tot%20nghiep.pdf