Kế hoạch triển khai TTTN và ĐATN đối với sinh viên chính quy liên thông 14A1 (2014-2018) và văn bằng 2 16E1 (2016-2018) Ngành Xây dựng