Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018

 

      Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa/Phòng/Trung tâm kế hoạch xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch xét tốt nghiệp

Số

TT

Đợt xét

Thời gian

(từ … đến …)

Nội dung thực hiện

1

Đợt 1

01/02 - 31/03/2018

- SV đăng nhập vào hệ thống quản lý trực tuyến (sinhvien.donga.edu.vn) bằng IDSV, để thực hiện:

+ Khảo sát: chọn mục “Khảo sát/Khảo sát cuối khóa”, cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học.

+ Lập Phiếu thông tin SV tốt nghiệp: chọn mục Thông tin SV tốt nghiệp, điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành khai báo thông tin, SV in Phiếu (giấy A4), dán ảnh (3x4), ký xác nhận thông tin và nộp cho Cố vấn học tập (CVHT).

- SV học lại (các khóa) nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp (mẫu trên website SV) về Phòng QLĐT&CTSV.

Đợt 2

16/04 - 12/05/2018

Đợt 3

16/07 - 31/08/2018

Đợt 4

10/09 - 30/11/2018

2

Đợt 1

19/03 - 31/03/2018

SV làm Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ ra Trường: tài chính, học vụ, vay vốn SV… ; Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp (mẫu trên website SV).

Trường hợp SV có nguyện vọng học cải thiện điểm tích lũy làm đơn đăng ký tạm hoãn xét TN (mẫu trên website SV), nộp về phòng QLĐT&CTSV.

Đợt 2

14/05 - 26/05/2018

Đợt 3

20/08 - 31/08/2018

Đợt 4

12/11 - 30/11/2018

3

Đợt 1

02/04 - 07/04/2018

 CVHT hoàn thành “Đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa” của SV, nhập kết quả vào phần mềm Quản lý điểm.

Đợt 2

28/05 - 02/06/2018

Đợt 3

04/09 - 08/09/2018

Đợt 4

03/12 - 08/12/2018

4

Đợt 1

09/04 - 14/04/2018

Phòng QLĐT&CTSV tập hợp kết quả học tập và rèn luyện, xử lý điểm.

Đợt 2

04/06 - 09/06/2018

Đợt 3

10/09 - 15/09/2018

Đợt 4

10/12 - 15/12/2018

5

Đợt 1

16/04 - 19/04/2018

- Phòng QLĐT&CTSV lập danh sách SV dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp:

+ Thông báo trên website: sinhvien.donga.edu.vn

+ Chuyển danh sách đến các Khoa để rà soát và thông báo cho SV.

- Các Khoa phản hồi 02 danh sách nêu trên về phòng QLĐT&CSTV.

Đợt 2

11/06 - 14/06/2018

Đợt 3

17/09 - 20/09/2018

Đợt 4

17/12 - 20/12/2018

6

Đợt 1

20/04/2018

- Phòng QLĐT&CTSV kiểm tra, xử lý các ý kiến phản hồi của các Khoa về danh sách SV tốt nghiệp.

- Họp Hội đồng xét công nhận SV tốt nghiệp.

- Phòng QLĐT&CTSV lập QĐ và danh sách công nhận SV tốt nghiệp.

Đợt 2

15/06/2018

Đợt 3

21/09/2018

Đợt 4

21/12/2018

7

Đợt 1

23/04 - 28/04/2018

- Phòng QLĐT&CTSV công bố QĐ và danh sách công nhận SV tốt nghiệp trên website; in QĐ tốt nghiệp cá nhân, in kết quả học tập toàn khóa (KQHT) và chuyển danh sách SV tốt nghiệp đến các đơn vị có liên quan để kiểm tra thanh toán ra trường của SV.

Đợt 2

18/06 - 23/06/2018

Đợt 3

24/09 - 29/09/2018

Đợt 4

24/12 - 29/12/2018

8

Đợt 1

10/05 - 12/05/2018

- Các Khoa nhận QĐ tốt nghiệp và KQHT toàn khóa của SV.

- SV chưa hoàn thành thanh toán phải có xác nhận của đơn vị có liên quan vào Phiếu thanh toán ra trường (mẫu trên website SV).

Đợt 2

25/06 - 26/06/2018

Đợt 3

01/10 - 06/10/2018

Đợt 4

03/01 - 04/01/2019

9

Đợt 1

14/05 - 30/06/2018

- SV liên hệ VP Khoa nhận quyết đinh tốt nghiệp và KQHT toàn khóa

- Phòng QLĐT&CTSV cập nhật danh sách SV tốt nghiệp vào hệ thống tra cứu văn bằng chứng chỉ của Trường.

Đợt 2

27/06 - 30/06/2018

Đợt 3

08/10 - 20/10/2018

Đợt 4

07/01 - 19/01/2019

10

Đợt 1

02/07 - 07/07/2018

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp theo lịch của Trường (Thông báo sau)

- SV liên hệ phòng QLĐT&CTSV nhận bằng tốt nghiệp (cần xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp nhận thay, người nhận mang theo CMND và Giấy ủy quyền, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

Đợt 2

02/07 - 07/07/2018

Đợt 3

22/10 - 17/11/2018

Đợt 4

21/01 - 31/01/2019

2. Đối tượng áp dụng

Đợt 1 - Áp dụng đối với SV học đến học kỳ 1 năm học 2017-2018

(Đại học LTCQ: khóa 2015-2018 (A3), khóa 2016-2018 (A2))

Đợt 2 - Áp dụng đối với SV học đến học kỳ 2 năm học 2017-2018

(Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1); Đại học LTCQ và LTVLVH: khóa 2016-2018 (A2), khóa 2015-2018 (A3, A4); Cao đẳng CQ: khóa 2015-2018 (B1))

Đợt 3 - Áp dụng đối với SV học đến học kỳ Hè năm học 2017-2018

Đợt 4 - Áp dụng đối với SV đại học chính quy (4.5 năm)

(Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1) – khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật)

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Phòng/Trung tâm nghiên cứu triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; phổ biến kế hoạch này đến CVHT và SV trong Trường biết để thực hiện đúng với các mốc thời gian nêu trên./.

Lưu ý:

SV các khóa xét TN năm 2018 xem văn bản gốc tại mục: Góc riêng sinh viên/ Thông báo tốt nghiệp