Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa/ Phòng và sinh viên (SV) về Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2018 - 2019, như sau:

1. Kế hoạch xét tốt nghiệp

STT Đợt xét Thời gian (từ … đến …) Nội dung thực hiện
1 Đợt 1 13/08 - 06/10/2018

Sinh viên (SV) đăng nhập vào hệ thống quản lý trực tuyến (sinhvien.donga.edu.vn) bằng IDSV, để thực hiện:

 • Khảo sát: chọn mục “Khảo sát/Khảo sát cuối khóa”, cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học.
 • Lập Phiếu thông tin SV tốt nghiệp: Chọn mục Thông tin SV tốt nghiệp, điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành khai báo thông tin, SV in Phiếu (giấy A4), dán ảnh (3x4), ký xác nhận thông tin và nộp cho Cố vấn học tập (CVHT).

SV học lại (các khóa) nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp (mẫu trên website SV) về Phòng QLĐT&CTSV.

Đợt 2 03/09 - 30/11/2018
Đợt 3 18/02 - 13/04/2019
Đợt 4 18/03 - 18/05/2019
2 Đợt 1 01/10 - 06/10/2018

SV làm Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ ra Trường: Tài chính, học vụ, vay vốn SV… ; Đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp (mẫu trên website SV).

Trường hợp SV có nguyện vọng học cải thiện điểm tích lũy làm đơn đăng ký tạm hoãn xét tốt nghiệp (mẫu trên website SV), nộp về Phòng QLĐT&CTSV.

Đợt 2 12/11 - 30/11/2018
Đợt 3 18/02 - 13/04/2019
Đợt 4 18/03 - 18/05/2019
3 Đợt 1 01/10 - 06/10/2018 CVHT hoàn thành “Đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa” của SV; nhập kết quả vào phần mềm Quản lý điểm và bàn giao hồ sơ về Phòng QLĐT&CTSV.
Đợt 2 03/12 - 08/12/2018
Đợt 3 08/04 - 13/04/2019
Đợt 4 13/05 - 18/05/2019
4 Đợt 1 08/10 - 13/10/2018 Phòng QLĐT&CTSV tập hợp kết quả học tập và rèn luyện; tổng hợp và xử lý điểm.
Đợt 2 10/12 - 15/12/2018
Đợt 3 15/04 - 27/04/2019
Đợt 4 20/05 - 01/06/2019
5 Đợt 1 15/10 - 17/10/2018

Phòng QLĐT&CTSV lập danh sách SV dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp:

 • Thông báo trên mục “THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP” website: http://sinhvien.donga.edu.vn/
 • Chuyển danh sách đến các Khoa để rà soát.

Các Khoa phản hồi 02 danh sách nêu trên về Phòng QLĐT&CSTV.

Đợt 2 17/12 - 20/12/2018
Đợt 3 22/04 - 27/04/2019
Đợt 4 27/05 - 01/06/2019
6 Đợt 1 17/10 - 20/10/2018
 • Phòng QLĐT&CTSV kiểm tra, xử lý các ý kiến phản hồi của các Khoa về danh sách SV tốt nghiệp.
 • Họp Hội đồng Xét công nhận SV tốt nghiệp.
 • Phòng QLĐT&CTSV lập Quyết định (QĐ) và danh sách công nhận SV tốt nghiệp.
Đợt 2 17/12 - 22/12/2018
Đợt 3 22/04 - 27/04/2019
Đợt 4 03/06 - 08/06/2019
7 Đợt 1 22/10 - 27/10/2018 Phòng QLĐT&CTSV công bố QĐ và danh sách công nhận SV tốt nghiệp trên website; in QĐ tốt nghiệp cá nhân, in kết quả học tập toàn khóa (KQHT) và chuyển danh sách SV tốt nghiệp đến các đơn vị có liên quan để kiểm tra thanh toán ra trường của SV.
Đợt 2 24/12 - 29/12/2018
Đợt 3 06/05 - 11/05/2019
Đợt 4 10/06 - 15/06/2019
8 Đợt 1 29/10 - 03/11/2018
 • Các Khoa nhận Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và KQHT toàn khóa của SV.
 • SV chưa hoàn thành thanh toán phải có xác nhận của đơn vị có liên quan vào Phiếu thanh toán ra trường (mẫu trên website SV).
Đợt 2 03/01 - 04/01/2019
Đợt 3 13/05 - 18/05/2019
Đợt 4 17/06 - 22/06/2019
9 Đợt 1 05/11 - 10/11/2018
 • SV liên hệ Văn phòng Khoa nhận Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và KQHT toàn khóa
 • Phòng QLĐT&CTSV cập nhật danh sách SV tốt nghiệp vào Hệ thống tra cứu văn bằng chứng chỉ
Đợt 2 07/01 - 19/01/2019
Đợt 3 20/05 - 15/06/2019
Đợt 4 17/06 - 22/06/2019
10 Đợt 1 12/11 - 17/11/2018
 • Tổ chức Lễ Tốt nghiệp theo lịch của Trường (Thông báo sau)
 • SV liên hệ Phòng QLĐT&CTSV nhận bằng tốt nghiệp (cần xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp nhận thay, người nhận mang theo CMND và Giấy ủy quyền, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).
Đợt 2 21/01 - 31/01/2019
Đợt 3 24/06 - 29/06/2019
Đợt 4 24/06 - 29/06/2019

2. Đối tượng áp dụng

 • Đợt 1 - Áp dụng đối với SV học đến Học kỳ Hè và Sau đại học
 • Đợt 2 - Áp dụng đối với SV đại học chính quy (4.5 năm) và Sau đại học
 • (Đại học CQ: Khóa 2014-2018 (A1) – Khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật)
 • Đợt 3 - Áp dụng đối với SV học đến Học kỳ 1 năm học 2018-2019 và Sau đại học
 • (Đại học LTCQ: Khóa 2016-2019 (A3), Khóa 2017-2019 (A2))
 • Đợt 4 - Áp dụng đối với SV học đến Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và Sau đại học

(Đại học CQ: Khóa 2015-2019 (A1); Đại học LTCQ và LTVLVH: Khóa 2017-2019 (A2), Khóa 2016-2019 (A3, A4); Cao đẳng CQ: Khóa 2016-2019 (B1))