Khoa Kỹ thuật xây dựng tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm “Bê tông xanh” thân thiện với môi trường

Khoa Kỹ thuật xây dựng tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm “Bê tông xanh” thân thiện với môi trường