LỊCH THI CÁC LỚP TIẾNG ANH, TIẾNG NHẬT

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI CÁC LỚP TIẾNG ANH, TIẾNG NHẬT

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Communication 1,
Pronunciation 1
CE1042 26/02/2019 7h30 110  
PN1042 26/02/2019 9h30 110  
CE1051 26/02/2019 13H30 110  
PN1051 26/02/2019 15H30 110  
CE1054 27/02/2019 7h30 110  
PN1054 27/02/2019 9h30 110  
CE1064 25/02/2019 7h30 110  
PN1064 25/02/2019 9h30 110  
CE1065 25/02/2019 13H30 110  
PN1065 25/02/2019 15H30 110  
2 Communication 3 CE3002 27/02/2019 13H30 110  
CE3003 27/02/2019 13H30 110  
3 General English 6 GE6004 28/02/2019 13H30 110  
4 General English 1 GE1086 25/02/2019 18h00 110  
5 General English 2 GE2041 28/02/2019 18h00 110  
6 Tiếng Nhật 1 JP1014 25/02/2019 17h45 113  
JP1015 26/02/2019 17h45 116  
JP1016 27/02/2019 17h45 116  
JP1017 25/02/2019 17h45 313  
JP1018 27/02/2019 17h45 113  
JP1019 01/03/2019 17h45 320  
JP1020 01/03/2019 17h45 322  
JP1021 25/02/2019 17h45 407  
JP1022 27/02/2019 17h45 407