Phản biện chương trình đào tạo ngành Xây dựng

1. Nội dung: Phản biện chương trình đào tạo 2 chuyên ngành:

  • Xây dựng đan dụng & công nghiệp
  • Xây dựng cầu đường

2. Thành phần tham dự:

  • Toàn bộ giảng viên K. KTXD
  • Các cơ quan, doanh nghiệp có quan hệ, hợp tác với Nhà trường

3. Thời gian: 14h 26/10/2010

4. Địa điểm: Văn phòng Khoa KTXD