TB (số 10) về kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy 4 năm, 5 năm