TB (số 11) về kế hoạch trở lại học tập tại trường và tiếp tục phòng, chống dịch COVID - 19