TB cho SV TTTN lớp 09CDLTXD1A - Nhóm cô Khai hướng dẫn

  1. Thường xuyên theo dõi thông báo trên trang web của khoa về thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp.
  2. Làm slide bảo vệ thực tập từ 7-10 trang ( đã thông báo từ ngày 24/01/2011) giới thiệu về công trình thực tập và nội dung thực tập cũng như đồ án tốt nghiệp đã được giao (trình bày ngắn gọn, rõ ràng và súc tích).