TB đăng ký học lại các môn của khoa kỹ thuật xây dựng

Thời gian đăng ký: từ ngày 14/02 đến hết ngày 21/02/2011.

Liên hệ: thầy Nguyễn Tấn Khoa hoặc thầy Lê Văn Quí tại khoa