TB đăng ký học lại môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh