TB đăng ký thực tập và bảo vệ lại đề tài tốt nghiệp

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên các lớp bậc Cao đẳng khóa II (2007-2010), sinh viên các lớp bậc Trung cấp khóa VII (2009-2010) nội dung như sau:

1.  Điều kiện đăng ký thực tập và bảo vệ lại đề tài tốt nghiệp

Sinh viên có điểm học phần Thực tập tốt nghiệp (TTTN) <4.0 (điểm F) phải đăng ký đi thực tập và bảo vệ đề tài tốt nghiệp cuối khóa.

2.  Quy trình đăng ký

  • Sinh viên ghi đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký học lại.
  • Giáo vụ khoa xác nhận số tín chỉ, số tiền sinh viên phải nộp.
  • Sinh viên cầm đơn lên phòng Kế toán nộp lệ phí

3.  Thời gian, địa điểm nhận đơn

  • Nhận đơn: Từ ngày 15/07/2010 đến ngày 15/11/2010
  • Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng
  • Thời gian tổ chức thực tập lại: Từ ngày 16/11/2010

Nay khoa xây dựng thông báo đến tất cả sinh viên các bậc hệ trên biết để thực hiện.