TB đánh giá rèn luyện Học kỳ 1

Theo thông báo của Phòng công tác sinh viên, các lớp phải hoàn thành đánh giá rèn luyện học kỳ 1 trước ngày 15/1/2011.

Kính đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp khoa xây dựng chú ý đôn đốc, nhắc nhở cán bộ lớp phối hợp thực hiện.