TB điều chỉnh thời gian học tập và phân luồng xe trong khu vực trường