TB kế hoạch gặp GVHD thực tập tốt nghiệp

1.  Lớp 08CDXC1A, 08CDXD1A, 08CDXD2A

Địa điểm: Hội trường C2

2.  Lớp 09XC1A, 09XC1C, 09XD1A, 09XD2A, 09XD1C

Thời gian: 17h thứ 5 ngày 21/04/2011

Địa điểm: Hội trường C2

Kính đề nghị các em sinh viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.