TB số 13 về việc nghỉ học tập trung tại Trường trong 14 ngày để phòng tránh dịch bệnh Covid 19 từ ngày 27/07/2020 đến ngày 9/08/2020