TB việc thực hiện công tác tổ chức thi

Khoa KT Xây dựng toàn thể cán bộ coi thi và sinh viên về công tác tổ chức thi như sau:

I.  Đối với sinh viên

1.  Sinh viên có điểm kết thúc học phần là điểm F (dưới 4,0) thì phải tham gia thi lại, việc lập danh sách thi do giáo vụ khoa làm, sinh viên không cần đăng ký.

2.  Sinh viên có điểm kết thúc học phần là điểm D,C,B (4,0 -->), muốn tham gia thi lại để cải thiện điểm phải làm đơn đăng ký thi lại gửi cho giáo vụ khoa ký để xác nhận điểm >=4.0, nộp cho phòng đào tạo trước ngày thi 5 ngày. Những trường hợp sinh viên đạt điểm D không đăng ký thi lại hoặc đăng ký thi lại muộn sẽ không được phòng Đào tạo giải quyết thi lại.

3.  Sinh viên phải nộp học phí và lệ phí đầy đủ trước khi thi 5 ngày. Khi đi thi, sinh viên có mặt tại địa điểm thi trước thời gian thi 15 phút; thực hiện trang phục theo đúng quy định của Nhà trường; sinh viên phải mang thẻ sinh viên đầy đủ để giám thị kiểm tra, đối chiếu.

4.  Trong khi thi thực hiện nghiêm túc quy định thi cử, không trao đổi, không mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi, không sử dụng tài liệu đối với những môn thi không được sử dụng tài liệu.

Những trường hợp vi phạm quy chế thi của sinh viên, phòng Đào tạo sẽ lập biên bản và xử lý theo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

II.  Đối với cán bộ coi thi

Trong quá trình coi thi, cán bộ coi thi phải đảm bảo chặt chẽ Quy chế thi. Lưu ý tuyệt đối không làm việc riêng, tự ý rời vị trí phân công, coi thi lơ là, để sinh viên trao đổi, sử dụng tài liệu…

Những trường hợp vi phạm Quy chế thi của cán bộ coi thi trong quá trình tham gia coi thi phòng Đào tạo sẽ lập biên bản để chuyển giao về khoa xử lý đồng thời sẽ đưa vào đánh giá xếp loại hàng tháng.

Vậy phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, các phòng ban, và toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường biết, thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung thông báo này.