TB v/v cho sinh viên không học tập trung tại Trường trong thời gian từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020