TB xét miễn giảm các học phần Tin học và kỹ năng đối với khóa 18 liên thông