Thông báo về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp chòng chống dịch đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác

Thông báo về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp chòng chống dịch đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác