Thông báo về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến dịch Covid - 19 trên cả nước vẫn đang hết sức phức tạp; để chung tay giữ vững thành quả và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch của thành phố nói chung, Nhà trường nói riêng, đồng thời đảm bảo duy trì hiệu quả công việc; Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á đề nghị CBGV tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

1. Trưởng (Phó phụ trách) các đơn vị tiếp tục duy trì, tổ chức làm việc tại đơn vị theo tinh thần Thông báo số 656/TB-ĐHĐA-HCNS ngày 13/05/2021 cho đến hết ngày 15/6/2021, cụ thể:

1.1. Đối với khối phòng (Phòng, trung tâm, viện, cơ sở): Bố trí tối đa không quá 03 CBNV làm việc thường xuyên tại văn phòng (ngoại trừ Phòng QLCSVC&ĐT, Phòng TS).

1.2. Đối với khối khoa (Khoa, bộ môn, trung tâm GDTCQP): Tiếp tục thực hiện việc dạy học online; Trưởng/Phụ trách khoa, trưởng bộ môn (thuộc trường) lập danh sách không quá 03 CBGV đăng ký làm việc hoặc dạy online tại trường gửi về Phòng QLĐT&CTSV (Anh Bạch Ngọc Dương - Email: duongbn@donga.edu.vn) để kiểm soát việc giảng dạy, bố trí phòng làm việc và dạy online. Phòng QLĐT&CTSV tổng hợp danh sách làm việc của CBGV và gửi về Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch (cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Email: nhanntt@donga.edu.vn) trước 17:00 ngày 01/6/2021 để kiểm tra.

2. Phòng Khoa học và Khoa Du lịch căn cứ Khoản 1, Thông báo số 656/TB-ĐHĐA-HCNS ngày 13/5/2021 của Hiệu trưởng và Khoản 2, Thông báo này để phân công CBGV đi làm offline trở lại tại Trường từ ngày 03/6/2021; gửi danh sách đăng ký CBGV đi làm offline về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn) trước 08:00 ngày 02/6/2021 để kiểm soát.

3. CBGV tuyệt đối chấp hành 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện quy định về trang phục, tác phong, mang “thẻ nhân viên” khi đến và làm việc tại trường.

4. Duy trì việc ghi chép nhật ký công việc hằng ngày theo Thông báo số 673/TB-ĐHĐA-HCNS ngày 22/5/2021 của Hiệu trưởng; nội dung ghi chép phải chi tiết, chính xác về những việc đã thực hiện (đảm bảo đầy đủ 5W+1H); không ghi chung chung, đối phó, không rõ kết quả công việc từng ngày hoặc công việc cụ thể đang trong quá trình thực hiện từng công đoạn.

5. Phòng QLĐT&CTSV chủ trì và phối hợp với Phòng TS, Phòng TT rà soát và thống nhất kịch bản và kế hoạch của ba đơn vị theo kịch bản phương án phòng, chống dịch của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 05/6/2021.

6. Các cơ sở trong hệ thống Đông Á: Cơ sở Gia Lai, cơ sở Đắk Lắk (kể cả công trình đang xây dựng), Trường Sakura - Olympia, Trường Asean xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch của đơn vị; chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương và quy định của nhà trường; báo cáo hằng ngày về BCĐ (A. Trương Quang Huy - Email: huytq.hcns@donga.edu.vn) trước 15:00 để tổng hợp và báo cáo BGH.

7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch kiểm tra hàng ngày việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch trong trường và các cơ sở; báo cáo BGH và Trưởng BCĐ để theo dõi, xử lý.

Trên đây là Thông báo của Hiệu trưởng về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu các đơn vị, CBGV Nhà trường chấp hành./.