V.v Thực hiện Thông báo số 4501/UBND-HCTC của UBND thành phố

V.v Thực hiện Thông báo số 4501/UBND-HCTC của UBND thành phố